Ogólne Warunki Zawierania Umów dla Miasta Gliwice

Ogólne warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków obowiązujące w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach dla Miasta Gliwice.

Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Oświadczenie dotyczące rozliczeń na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt)

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e-faktury

Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Oświadczenie dotyczące zgody na komunikację elektroniczną

Informacja dla Klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranej w siedzibie przedsiębiorstwa

Informacja dla Klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Wyciąg z przepisów regulujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków