Cennik usług

Cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o w Gliwicach obowiązujący od dnia 15.07.2019r.

USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM WODY
Nazwa usługiuwagijednostkacena nettoVATcena brutto

Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza

Zmiana zainicjowana przez Odbiorcę

sztuka

110,00

8%

118,00

Ponowne plombowanie wodomierza

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę

sztuka

55,00

8%

59,40

Wymiana uszkodzonego wodomierza
Dnom ≤ 40 mm i/lub modułu radiowego

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę
+ koszt wodomierza i/lub modułu radiowego


sztuka


122,00


8%


131,76


Wymiana wodomierza Dnom ≤ 40 mm
i/lub modułu radiowego
celem przeprowadzenia ekspertyzy

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę.
Koszt występuje gdy badania legalizacyjne
wykażą prawidłowość jego działania
+ koszt ekspertyzy
sztuka
122,00
8%
131,76Wymiana uszkodzonego wodomierza
Dnom ≤ 50 mm i/lub modułu radiowegoW przypadku zawinionym przez Odbiorcę
+ koszt wodomierza i/lub modułu radiowego
sztuka
244,00
8%
263,52
Wymiana wodomierza Dnom ≤ 50 mm
i/lub modułu radiowego
celem przeprowadzenia ekspertyzyW przypadku zawinionym przez Odbiorcę.
Koszt występuje gdy badania legalizacyjne
wykażą prawidłowość jego działania
+ koszt ekspertyzy


sztuka


244,00


8%


263,50


Montaż wodomierza Dnom ≤ 40
i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego


+ koszt wodomierza
i/lub modułu radiowegosztuka122,008%131,76

Montaż wodomierza Dnom ≤ 50
i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego

+ koszt wodomierza
i/lub modułu radiowego


sztuka


244,00


8%


263,52

Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika
– mieszkanie, lokal użytkowy, ogród

+ koszt wodomierza
i/lub modułu radiowego


sztuka


55,00


8%


59,40

Kaucja za wypożyczenie wodomierza hydrantowego
z kluczem do zasuw


Kaucja zwrotna


sztuka


1 000,00


8%


Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem

tydzień

25,00

8%

27,00

Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem

miesiąc

100,00

8%

108,00

Przeprowadzenie rozeznania w terenie na prośbę Odbiorcy

sztuka

110,00

8%

118,00


Kontrolny odczyt wodomierza na prośbę Odbiorcy

Jeżeli nie zostaną potwierdzone
zgłaszane przez Odbiorcę zastrzeżenia


sztuka


55,00


8%


59,40

Odwodnienie komory wodomierzowej/studzienki
pompą mechaniczną


m3


10,00


8%


10,80

USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
Nazwa usługiuwagijednostkacena nettoVATcena brutto


Nadzór branżowy nad urządzeniami wodociągowymi


Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót


godzina


110,00


8%


118,80


Nadzór branżowy nad urządzeniami kanalizacyjnymi


Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót


godzina


110,00


8%


118,80


Kontrola sieci i przyłączy kanalizacyjnych za pomocą
agregatu dymotwórczego lub barwnikaKoszt usługi dotyczy sieci nienależących do PWiKgodzina150,0023%184,50

Zamykanie lub otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych

godzina

115,00

8%

124,00


Zamykanie lub otwieranie zasuw na sieci wodociągowej


godzina


115,00


8%


124,00


Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek
mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków
tego uszkodzenia na sieci należącej do PWiKWedług indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1
sztuka
8%

Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek
mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków
tego uszkodzenia na sieci nienależącej do PWiK


Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2sztuka23%

Przekładka istniejącego wodociągu należącego do PWiK,
z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1


sztuka


8%

Przekładka istniejącego wodociągu nienależącego do PWiK,
z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%


Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w studni/na trójniku

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%


Remont przyłącza

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%

Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK

usługa do 100 mb

sztuka

600,00

23%

738,00

Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK

za każde następne rozpoczęte 10 mb

10 mb

50,00

23%

61,50

Dezynfekcja przyłącza wody nienależącego do PWiK

sztuka

240,00

23%

295,20

Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej nienależącej do PWiK
z wynikiem pomiaru


sztuka


120,00


23%


147,60

Naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni i chodników (recykling)

godzina

350,00

23%

430,00

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym
z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3-10m3 osadu


godzina


350,00


23%


430,00

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym
z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4m3 osadu


godzina


200,00


23%


246,00

Czyszczenie wpustów deszczowych

godzina

200,00

23%

246,00

Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego do 4m3

sztuka

121,00

8%

131,00

Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego
za każdy następny m3


m3


30,56


8%


33,00

Lokalizacja wycieków, trasowanie sieci nienależącej do PWiK

godzina

250,00

23%

307,50

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej nienależącej do PWiK
wraz z opracowaniem raportu i nagraniem


godzina


350,00


23%


430,50

UWAGA: W rozliczeniu godzinowym opłata za usługę wykonaną w czasie krótszym niż jedna godzina naliczana będzie jak za pełną godzinę. Rozliczanie każdej następnej godziny z dokładnością do 15 min.

TABELA 1
Nazwa usługijednostkacena
netto
VAT cena
brutto

Brygada remontowa

godzina

170,00

8%

183,60

Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur,
kucie młotem, pompowanie wody itp.)


godzina


140,00


8%


151,20

Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie,
przygotowanie do asfaltowania)


godzina


230,00


8%


248,40

Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych)

godzina

350,00

8%

378,00

Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.

TABELA 2
Nazwa usługijednostkacena
netto
VAT Cena
brutto

Brygada remontowa

godzina

170,00

23%

209,10

Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur,
kucie młotem, pompowanie wody itp.)


godzina


140,00


23%


172,20

Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie,
przygotowanie do asfaltowania)


godzina


230,00


23%


282,90

Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych)

godzina

350,00

23%

430,50

Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.