KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako administrator danych informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice – dalej również jako: „PWiK” lub „Administrator” tel. 32 428 44 65,
e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl

2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.

4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia oraz ustalania roszczeń wynikających z przepisów prawa, zapobieganiu oszustwom i nadużyciom oraz w celach archiwalnych.

6. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy/świadczenie usług nie będą możliwe.

7. PWiK przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
dane mające na celu potwierdzenie tożsamości – imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane kontaktowe – adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, dane identyfikacji podatkowej – NIP, REGON

8. PWiK może przetwarzać inne kategorie danych o ile przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy/świadczenie usług), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).

9. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym PWiK ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz PWiK usługi niezbędne do wykonywania umowy m.in.: współpracujące z PWiK kancelarie prawne i notarialne, podmioty świadczące na rzecz PWiK usługi informatyczne, windykacyjne, audytorskie i kontrolne, niszczenia dokumentów oraz pocztowe.

10. PWiK nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PWiK w okresie obowiązywania umowy – do momentu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.

12. W ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a dane Klienta nie będą profilowane.