Obsługa umów

Chcesz zawrzeć z nami umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków?
Sprawdź jakie okoliczności najczęściej tego wymagają.

→ Jeśli nieruchomość posiada nowo wybudowane przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne.

→ Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, która jest już podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

→ Jeśli posiadasz umowę najmu, dzierżawy lub inną dotyczącą nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej za zgodą właściciela.

Jak zawrzeć umowę?

1. Wypełnij wniosek

2. Do wniosku dołącz dokumenty

Jeśli jesteś osobą fizyczną

→ Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości.

→ Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza (w przypadku zakupu, darowizny, przejęcia nieruchomości przez kolejnego właściciela).

→ Protokoły odbioru technicznego przyłącza wody i/lub kanalizacji (dostępne w PWiK).

→ Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu  Odbiorcy Usług.

Jeśli jesteś osobą prawną

→ Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości.

→ Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza (w przypadku zakupu, darowizny, przejęcia nieruchomości przez kolejnego właściciela).

→ Protokoły odbioru technicznego przyłącza wody i/lub kanalizacji (dostępne w PWiK).

→ Dokumenty rejestrowe firmy
• Aktualny Wypis Krajowego Rejestru Sądowego.
• Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON.
• Aktualny Wypis lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

→ W przypadku Spółki Cywilnej – Umowa Spółki.

→ W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej – pełnomocnictwo, uchwała, umowa o powierzeniu Zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej.

→ Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

3. Wniosek z wymaganymi załącznikami dostarcz do nas.

Listownie na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice lub składając do skrzynki podawczej pod tym samym adresem umieszczonej przy głównym wejściu.

4. Po otrzymaniu wniosku przygotujemy dwa egzemplarze Umowy, którą prześlemy pod wskazany adres drogą elektroniczną lub pocztową.

5. Podpisz czytelnie swoją część umowy i dwa egzemplarze prześlij pod adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice lub złóż do skrzynki podawczej pod tym samym adresem umieszczonej przy głównym wejściu.

6.  To wszystko! Potwierdzona przez nas umowa zostanie dostarczona do Ciebie pocztą.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Działem Umów
tel. 32 338 71 77 lub 32 338 71 88
e-mail: bok@pwik.gliwice.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

7. Po otrzymaniu umowy, w przypadku gdy chcesz zamontować wodomierz 

skontaktuj się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej aby uzgodnić termin montażu.
Tel.  32 338 71 65 lub 32 338 71 70
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Warto wiedzieć -Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a Przedsiębiorstwem wodociągowym wynika z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jeśli chcesz zmienić dane odbiorcy usług

1. Pobierz wniosek 

Możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu wniosku.

2. Złóż wniosek z załącznikami w najdogodniejszy dla Ciebie sposób:

→ Przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

→ Pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

→ Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

→ Osobiście w Biuro Obsługi Klienta ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice składając pismo do skrzynki podawczej pod tym samym adresem umieszczonej przy wejściu głównym.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Działem Umów
e-mail: bok@pwik.gliwice.pl
tel. 32 338 71 77, 32 338 71 88
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Warto wiedzieć – zmiany danych Odbiorcy Usług zawartych w umowie, może dokonać Odbiorca Usług lub osoba pisemnie upoważniona w trybie pełnomocnictwa.

Jak rozwiązać umowę?

1. Pobierz wniosek 

Możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu wniosku.

2. Do wniosku dołącz kserokopie lub skan protokołu ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

3. Złóż wniosek z załącznikami w najdogodniejszy dla Ciebie sposób:

→ Przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

→ Pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

→ Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

→ Osobiście w Biuro Obsługi Klienta
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
składając pismo do skrzynki podawczej pod tym samym adresem umieszczonej przy wejściu głównym.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Działem Umów
tel. 32 338 71 77 lub tel. 32 338 71 88
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Warto wiedzieć – zmiany danych Odbiorcy Usług zawartych w umowie, może dokonać Odbiorca Usług lub osoba pisemnie upoważniona w trybie pełnomocnictwa.