Obsługa umów

Chcesz zawrzeć z nami umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków?
Sprawdź jakie okoliczności najczęściej tego wymagają.

→ Jeśli nieruchomość posiada nowo wybudowane przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne.

→ Jeśli jesteś nowym nabywcą, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości, która jest już podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i chcesz przepisać umowę na siebie.

Jak zawrzeć umowę?

JEŚLI JESTEŚ ODBIORCĄ PRYWATNYM (OSOBĄ FIZYCZNĄ )

1. Wypełnij wniosek

→ Wniosek o zawarcie umowy / montaż wodomierza / przepisanie istniejącego wodomierza

2. Do wniosku dołącz dokumenty

→ Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości.

→ Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza (przepisanie istniejącego wodomierza).

→ Upoważnienie w przypadku osób podpisujących umowę w imieniu  odbiorcy usług.

JEŚLI POSIADASZ FIRMĘ (OSOBA PRAWNA)

1. Wypełnij wniosek

→ Wniosek o zawarcie umowy / montaż wodomierza / przepisanie istniejącego wodomierza

2. Do wniosku dołącz dokumenty

→ Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości.

→ Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza (przepisanie istniejącego wodomierza).

→ Działalność gospodarcza – wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

→ Spółka z o.o. – aktualny wypis z KRS.

→ Spółka cywilna – Umowa Spółki.

→ Wspólnota Mieszkaniowa – pełnomocnictwo, uchwała lub umowa o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej.

→ Aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

3. Wniosek z wymaganymi załącznikami dostarcz do nas.

Po podpisaniu  umowy z PWiK Gliwice, w celu montażu wodomierza 

skontaktuj się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych, aby uzgodnić dogodny termin.
tel. 32 428 44 43
tel. 32 428 44 45
Pracujemy
Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek  7.00-15.00
Środa  7.00-15.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-13.00

Warto wiedzieć -Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a przedsiębiorstwem wodociągowym wynika z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jak rozwiązać umowę?

1. Pobierz wniosek 

2. Do wniosku dołącz kserokopie lub skan protokołu ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Odpowiednie wnioski wraz z załącznikami dostarcz w najdogodniejszy dla Ciebie sposób:

→ Pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@pwik.gliwice.pl
→ Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
→ Składając w skrzynce podawczej na budynku przy ul. Rybnickiej 47

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta – Umowy

tel. 32 428 44 48 (Odbiorcy Prywatni)
tel. 32 428 44 47 (Firmy)
Pracujemy
Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek  7.00-15
Środa  7.00-15.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-13.00