Strefa Klienta

Cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach obowiązujący od 01.07.2024 r.

UWAGA!

W rozliczeniu usług świadczonych przez PWiK Gliwice, polecamy korzystanie z faktur elektronicznych zamiast tradycyjnych faktur papierowych.

Jeśli chcesz szybko zrealizować zlecenie i otrzymać e-fakturę, wystarczy do wniosku załączyć wypełnione oświadczenie dostępne tutaj:

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ
Nazwa usługiJednostkaCena
netto
VATCena
brutto

Wykonanie kserokopii dokumentacji formatu A4

sztuka

1,00

23%

1,23

Wywiad branżowy, potwierdzenie przebiegu uzbrojenia podziemnego,
uzgodnienie branżowe


godzina


80,00


23%


98,40

Nazwa usługiUwagiJednostkaCena nettoVATCena brutto

Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza

Zmiana zainicjowana przez Odbiorcę

sztuka

150,00

8%

162,00

Ponowne plombowanie wodomierza

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę

sztuka

75,00

8%

81,20


Wymiana uszkodzonego wodomierza
Dnom ≤ 40 mm i/lub modułu radiowego

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę
+ koszt wodomierza i/lub modułu radiowegosztuka150,008%162,00


Wymiana wodomierza Dnom ≤ 40 mm
i/lub modułu radiowego
celem przeprowadzenia ekspertyzy

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę.
Koszt występuje gdy badania legalizacyjne
wykażą prawidłowość jego działania
+ koszt ekspertyzy
sztuka
150,00
8%
162,00

Wymiana uszkodzonego wodomierza
Dnom ≥ 50 mm i/lub modułu radiowego

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę
+ koszt wodomierza i/lub modułu radiowego


sztuka


244,00


8%


263,52


Wymiana wodomierza Dnom ≥ 50 mm
i/lub modułu radiowego
celem przeprowadzenia ekspertyzy

W przypadku zawinionym przez Odbiorcę.
Koszt występuje gdy badania legalizacyjne
wykażą prawidłowość jego działania
+ koszt ekspertyzy
sztuka
244,00
8%
263,50

Montaż wodomierza Dnom ≤ 40
i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego

+ koszt wodomierza
i/lub modułu radiowego


sztuka


150,00


8%


162,00

Montaż wodomierza Dnom ≥ 50
i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego

+ koszt wodomierza
i/lub modułu radiowego


sztuka


244,00


8%


263,52

Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika
– ogród

+ koszt wodomierza
i/lub modułu radiowego


sztuka


75,00


8%


81,00

Kaucja za wypożyczenie wodomierza hydrantowego
z kluczem do zasuw


Kaucja zwrotna


sztuka


1 000,001 000,00

Montaż wodomierza hydrantowego

sztuka

150,00

8%

162,00

Montaż zaworu antyskażeniowego typ EA,
do zestawu wodomierzowego Dnom ≤ 20

+ koszt
zestawu antyskażeniowego


sztuka


150,00


8%


162,00

Demontaż wodomierza hydrantowego

sztuka

150,00

8%

162,00

Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem

tydzień

25,00

8%

27,00

Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem

miesiąc

100,00

8%

108,00

Przeprowadzenie rozeznania w terenie na prośbę Odbiorcy

sztuka

150,00

8%

162,00


Kontrolny odczyt wodomierza na prośbę Odbiorcy

Jeżeli nie zostaną potwierdzone
zgłaszane przez Odbiorcę zastrzeżenia


sztuka


75,00


8%


81,00

Odwodnienie komory wodomierzowej/studzienki
pompą mechaniczną


godzina


170,00


8%


183,60

USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
Nazwa usługiUwagiJednostka Cena nettoVATCena brutto

Nadzory specjalistyczne nad budową sieci wod-kan
Budową pompowni wody
Budową przepompowni ścieków


Uzgodnienie bezpiecznego
prowadzenia robótgodzina130,0023%159,90

Nadzór branżowy nad urządzeniami
wodociągowymi lub kanalizacyjnym

Uzgodnienie bezpiecznego
prowadzenia robót


godzina


130,00


8%


140,40

Odbiór urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego

sztuka

200,00

23%

246,00

Próba szczelności


sztuka

220,00

23%

270,60

Kontrola sieci i przyłączy kanalizacyjnych
nienależących do PWiK
za pomocą agregatu dymotwórczego lub barwnika

godzina190,0023%233,70

Zamykanie lub otwieranie zasuw
na przyłączach wodociągowych


godzina


150,00


8%


162,00

Zamykanie lub otwieranie zasuw na sieci wodociągowej

godzina

150,00

8%

162,00


Włączenie nowych sieci wod-kan do istniejącej sieci

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1


sztuka


8%

Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek
mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków
tego uszkodzenia na sieci należącej do PWiK


Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1sztuka8%

Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek
mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków
tego uszkodzenia na sieci nienależącej do PWiK


Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2sztuka23%


Przekładka istniejącego wodociągu należącego do PWiK,
z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem


Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1sztuka8%

Przekładka istniejącego wodociągu
nienależącego do PWiK,
z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem


Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2sztuka23%


Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w studni/na trójniku

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%


Remont przyłącza

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%


Budowa przyłącza wodociągowego

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%
Budowa przyłącza wodociągowego.
Usługa dotyczy klientów, którzy po podpisaniu protokołu odbioru
przyłącza zawrą z PWiK w Gliwicach umowę na dostarczanie wody

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1


sztuka


8%


Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 2


sztuka


23%
Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
Usługa dotyczy klientów, którzy po podpisaniu protokołu odbioru
przyłącza zawrą z PWiK w Gliwicach umowę na odbiór ścieków

Według indywidualnej wyceny
– patrz poniżej tabela 1


sztuka


8%

Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK
usługa do 100 mb
Dodatkowo należy
wykonać czynności
– patrz poniżej tabela 3


sztuka


600,00


23%


738,00

Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK
za każde następne rozpoczęte 10 mb
Dodatkowo należy
wykonać czynności
– patrz poniżej tabela 3


10 mb


50,00


23%


61,50


Dezynfekcja przyłącza wody nienależącego do PWiK
Dodatkowo należy
wykonać czynności
– patrz poniżej tabela 3


godzina


270,00


23%


332,10

Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej
nienależącej do PWiK z wynikiem pomiaru


sztuka


220,00


23%


270,60

Naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni i chodników (recykling)

godzina

350,00

23%

430,50

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
nienależącej do PWiK
samochodem specjalistycznym
z zagospodarowaniem odpadów
w zakresie 4m3-10m3 osadu

godzina

420,00

23%

516,60

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
nienależącej do PWiK
samochodem specjalistycznym
z zagospodarowaniem odpadów
w zakresie do 4m3-10m3 osadu
(sobota po godz. 15.00 oraz niedziele i święta)


godzina


540,00


23%


664,20

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
nienależącej do PWiK
samochodem specjalistycznym
z zagospodarowaniem odpadów
w zakresie 4m3 osadu

godzina

350,00

23%

430,50

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
nienależącej do PWiK
samochodem specjalistycznym
z zagospodarowaniem odpadów
w zakresie 4m3 osadu
(sobota po godz. 15.00 oraz niedziele i święta)


godzina


480,00


23%


590,40

Czyszczenie wpustów deszczowych obcych

godzina

300,00

23%

369,00

Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego do 4m3

sztuka

170,00

8%

183,60

Lokalizacja wycieków, trasowanie sieci
nienależącej do PWiK


godzina


250,00


23%


307,50

Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej nienależącej do PWiK
wraz z opracowaniem raportu i nagraniem


godzina


350,00


23%


430,50

Inspekcja TV sieci wodociągowej nienależącej do PWiK
wraz z nagraniem


godzina


250,00


23%


307,50

Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o.

sztuka

75,00

8%

81,00

Dostawa wody pitnej beczkowozem

plus koszt wody

godzina

250,00

8%

270,00

Caterpillar

godzina

150,00

23%

184,50

Wywrotka

godzina

105,00

23%

129,15

Minikoparka

godzina

130,00

23%

159,90

Koparka ssąca MAN

godzina

990,00

23%

1217,70

USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa usługi jednostkacena
netto
VAT Cena
brutto

Nadzory specjalistyczne nad budową
kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych
i roztopowych oraz urządzeń kanalizacji deszczowejgodzina130,0023%159,90

Nadzór branżowy nad kanalizacją deszczową
wraz z urządzeniami na niej zlokalizowanymi
*Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót


godzina


130,00


23%


159,90

Odbiór kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych
i roztopowych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej


godzina


200,00


23%


246,00

UWAGA: W rozliczeniu godzinowym opłata za usługę wykonaną w czasie krótszym niż jedna godzina naliczana będzie jak za pełną godzinę. Rozliczanie każdej następnej godziny z dokładnością do 15 min.

TABELA 1
Nazwa usługijednostkacena
netto
VAT cena
brutto

Brygada remontowa

godzina

230,00

8%

248,40

Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur,
kucie młotem, pompowanie wody itp.)


godzina


170,00


8%


183,60

Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie,
przygotowanie do asfaltowania)


godzina


280,00


8%


302,40

Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych)

godzina

360,00

8%

388,80

Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z: zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.

TABELA 2
Nazwa usługijednostkacena
netto
VAT Cena
brutto

Brygada remontowa

godzina

230,00

23%

282,90

Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur,
kucie młotem, pompowanie wody itp.)


godzina


170,00


23%


209,10

Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie,
przygotowanie do asfaltowania)


godzina


280,00


23%


344,40

Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych)

godzina

360,00

23%

442,80

Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z: zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.

TABELA 3

Dotyczy pozycji

Dodatkowe czynności
Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK
poz. usługa do 100 mb
poz. za każde następne rozpoczęte 10 mb
Dodatkowo należy wykonać pobór i badanie wody z wybudowanej sieci. Analiza wody musi być wykonana przez laboratorium posiadającym upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań obejmuje następujące parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 +/-2)C po 72 godz. 
Dezynfekcja przyłącza nienależącego do PWiKDodatkowo należy wykonać pobór i badanie próbek jakości wody z wybudowanego przyłącza. Analiza wody musi być wykonana przez laboratorium posiadającym upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań obejmuje następujące parametry: bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 +/-2)C po 72 godz.


Vat w wysokości 8% obejmuje usługi wykonywane na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należącej do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Vat w wysokości 23% obejmuje usługi wykonywane na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, której PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach nie jest podmiotem zarządzającym i nie jest jej właścicielem.