Regulaminy dotyczące dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXIX/599/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gliwice wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.936.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/330/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyskowice wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.895.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 1 października 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/277/2021 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sośnicowice wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.825.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.

Uchwała Nr LII/326/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.844.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Regulamin dotyczący faktury elektronicznej

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.