Akty prawne

Wykaz regulaminów dotyczących dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

Uchwała nr III/36/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gliwice.

Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyskowice.

Uchwała nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sośnicowice.

Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.

Uchwała Nr XXXV/472/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudziniec.

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.