Przejęcia sieci wodno-kanalizacyjne

NOWE INWESTYCJE

1. Co zrobić, aby wybudować sieć we własnym zakresie w przypadku jej braku w rejonie nieruchomości.
• Można wystąpić do przedsiębiorstwa z oświadczeniem wyrażającym zainteresowanie budową sieci we własnym zakresie.
• PWiK wysyła pismo, w którym zawarte są wymagane informacje wraz z projektami umów przyłączeniowej i przyrzeczonej.
• Inwestor i Spółka zawierają umowę przyłączeniową do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowa przedwstępna), do której załączane są warunki przyłączenia.
• Na podstawie wydanych warunków przyłączenia, Inwestor zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci.
• Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Spółkę.
• Po wybudowaniu inwestycji na okres od zakończenia budowy do odpłatnego przejęcia sieci Spółka dzierżawi odpłatnie sieć.
• W następnej kolejności następuje zawarcie umowy przyrzeczonej (odpłatne przekazanie sieci).

2. Jak szacowana jest wartość urządzeń?

Wynagrodzenie, za które Spółka ostatecznie przejmie urządzenia, zostanie określone w oparciu o kosztorys przez nią przygotowany lub na jej zlecenie. Wynagrodzenie będzie pomniejszone o stopień zużycia na dzień przeniesienia własności Urządzeń. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż łączna suma wydatków poniesionych na budowę Urządzeń. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć inne metody wyceny adekwatne do zaistniałej sytuacji.

3. Jakie dokumenty należy przedłożyć po wybudowaniu sieci?

1. Opieczętowany przez odpowiedni organ Projekt budowlany sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zawierający m.in. opis, rysunki (plan sytuacyjny i profile), uzgodnienia formalne (w tym: techniczne warunki przyłączenia urządzenia do sieci, uzgodnienie projektu budowy urządzenia dokonane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne).
2. Zgłoszenie robót budowlanych bądź Decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę.
3. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych lub zgłoszenie właściwemu organowi urządzenia (jako obiektu budowlanego) do użytkowania wraz z oświadczeniem organu, iż w ustawowym terminie nie zgłosił on w drodze decyzji swego sprzeciwu.
4. Aktualną kopię mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej z nakładką S+U+E z zaznaczonym urządzeniem, którego dotyczy wniosek. 5. Aktualny wyrys i wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na których posadowione jest urządzenie.
6. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż jest właścicielem urządzenia, którego dotyczy wniosek, iż urządzenie to nie jest obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku wybudowania sieci przez grupę Inwestorów do wniosku należy załączyć procentowe zestawienie udziałów, które winno być podpisane przez wszystkich Współwłaścicieli.
7. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
8. Decyzję Zarządcy Drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
9. Dokument gwarancyjny wykonanych urządzeń wod.-kan. wraz z oświadczeniem gwaranta o zgodzie na przeniesienie uprawnień wynikających z gwarancji na PWiK Sp. zo.o.
10. Dowód istnienia umocowania osoby (osób) podpisującej wniosek –np. odpis KRS, pełnomocnictwo

ISTNIEJĄCE SIECI WYBUDOWANE PRZEZ PRYWATNYCH INWESTORÓW

1. Co zrobić, aby przekazać odpłatnie na stan majątkowy Spółki istniejące sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane przez prywatnych Inwestorów?
• można złożyć wniosek o przejęcie Urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego wg. wzoru (wniosek o przejęcie urządzenia wod-kan), przyłączonych do sieci należących do Spółki, załączając wymagane dokumenty,
• następuje badanie zasadności zgłoszonych roszczeń i zgodności z przepisami prawa,
• zawarcie umowy dzierżawy na czas do dnia jej wykupu,
• zawarcie umowy sprzedaży urządzeń

2. Jak szacowana jest wartość urządzeń?

Wartość urządzeń określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego metodą dochodową lub inną metodą wyceny. Procedury obowiązujące w Spółce nie ograniczają, ani nie wyłączają praw Inwestora prywatnego do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Inwestor ma możliwość zapoznania się z treścią wzorów umów tj. przyłączeniowej, przyrzeczonej, sprzedaży urządzeń – dostępnych do wglądu w Dziale Technicznym, Inwestycji i Remontów ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice. Szczegółowe informacje w sprawie procedury przejęcia sieci można uzyskać telefonicznie 32 428 45 02.