Ogólne Warunki Zawierania Umów dla Gminy Rudziniec

Ogólne warunki Umowy o zaopatrzenie w wodę obowiązujące w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach dla Gminy Rudziniec

Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach wraz z oświadczeniem

Oświadczenie dotyczące rozliczeń na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt)

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e-faktury

Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Oświadczenie dotyczące zgody na komunikację elektroniczną

Informacja dla Klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę lub zawieranej w siedzibie Przedsiębiorstwa

Informacja dla Klientów będących konsumentami do umowy o zaopatrzenie w wodę zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Wyciąg z przepisów regulujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków