Strefa Klienta

Cennik usług Laboratorium

Cennik usług świadczonych przez Akredytowane Laboratorium PWiK Sp. z o.o w Gliwicach w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych obowiązujący od 01.02.2022 r.

WODA 

znaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Amonowy jon

A

PN-ISO 7150:2002

0,1-1,0 mg/l

24,00

Azotany

PN-ISO 10304-1:2009

1-1000 mg/l

24,00

Azotany

A

PN-C-04576-08:1982 NORMA ARCHIWALNA

0,18-200 mg/l

28,00

Azotyny

A

PN-EN 26777:1999

0,03-30 mg/l

24,00

Azotyny

A

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,05-10,0 mg/l

24,00

Antymon

A

PB-10/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020

0,001-0,10 mg/l

36,00

Arsen

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,005-0,25 mg/l

65,00

Barwa

A

PN-EN ISO 7887:2012

5-80 mg/l

10,00

Bromiany

A

PN-EN ISO 15061:2003

0,0050-0,10 mg/l

132,00

Bromki

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-10,0 mg/l

24,00

Bzt5

A

PN-EN 1899-1:2002

3-6000 mg/l

78,00

Bzt5

A

PN-EN 1899-2:2002

0,5-6,0 mg/l

78,00

Chlor wolny

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

0,05-2,00 mg/l

10,00

Chlorany

A

PN-EN ISO 10304-4.2002

0,1-10,0 mg/l

120,00

Chloryny

A

PN-EN ISO 10304-4.2002

0,1-10,0 mg/l

120,00

Sumaryczne stężenie
chloranów i chlorynów


A


z obliczeń


240,00

Chlorki

A

PN-ISO 9297:1994

5-4000 mg/l

15,00

Chlorki

A

PN-EN ISO 10304-1.2009

1,0-1000 mg/l

24,00

Chzt-Cr

A

PN-ISO 15705:2005

15-4000 mg/l

54,00

Chrom ogólny

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

36,00

Cynk

A

PN-ISO 8288:2002

0,1-2,0 mg/l

36,00

Fluorki

A

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-10,0 mg/l

24,00

Fosforany

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-100,0 mg/l

24,00

Indeks fenolowy

PN ISO 6439:1994

0,002-5,0 mg/l

60,00

Indeks nadmanganionowy

A

PN-EN ISO 8467:2001

0,5-10,0 mg/l

50,00

Kwasowość

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

15,00

Kadm

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,5 mg/l

36,00

Mętność

A

PN EN ISO 7027:2003

0,2-100 NTU

12,00

Mangan

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,5 mg/l

36,00

Magnez

A

PN-C-04554-1:1999 zał. A

z obliczeń

30,00

Magnez

A

PN-EN ISO 7980:2002

1,0-100 mg/l

36,00

Miedź

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,0 mg/l

36,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,007-0,5 mg/l

36,00

Ołów

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,003-1,0 mg/l

36,00

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012

2,0-12,0

12,00

Przewodność elektryczna
właściwa


A


PN-EN 27888:1999


10-19 999 uS/cm


12,00

Potas

A

PN-ISO 9954-2:1994

0,5-200 mg/l

36,00

Rtęć

A

PN-EN 1483:2007

0,00005-0,001 mg/l

65,00

Smak

PB-06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

4,00

Siarczany

A

PN ISO 9280:2002

10-5000 mg/l

60,00

Siarczany

A

PN-EN ISO 10304-1:2009

1,0-800 mg/l

24,00

Selen

A

PN-EN ISO 9965:2001

0,001-0,15 mg/l

36,00

Srebro

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,2 mg/l

36,00

Sód

A

PN- ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

2,0-200 mg/l

36,00

Substancje rozpuszczone

A

PB-07/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

10-5000 mg/l

48,00

Substancje rozpuszczone
mineralne


A


PB-07/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r


10-5000 mg/l


54,00

Temperatura

A

PN-77/C-04584

2-50

10,00

Tlen

A

PN-EN 25813:1997

0,5-15 mg/l

15,00

Twardość ogólna

A

PN ISO 6059:1999

5,0-10000 mg/l CaCO3

15,00

Twardość węglanowa

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

20-1000 mg/l CaCO3

15,00

Wapń

A

PN ISO 6058:1999

2-1000 mg/l

15,00

Wapń

A

PN-EN ISO 7980:2002

3,0-1000 mg/l

36,00

Wodorowęglany

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

24,4-1220 mg/l HCO3

15,00

Wanad

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

36,00

Zapach

PB-06/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

4,00

Zasadowość ogólna

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

0,4-20 mmol/l

15,00

Zawiesiny ogólne

A

PN-EN 872:2005+Ap1:2007

2,0-5000 mg/l

48,00

Żelazo

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-3 mg/l

36,00

Liczba bakterii grupy coli


PN-EN ISO 9308-2:2014-06

od 1jkt/100ml,250 ml

42,00


Liczba bakterii grupy coli


A

PN EN ISO 9308-1:2014-12
PN-EN ISO 9308-1/A1:2017


od 1jkt/100ml,250 ml


25,00

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

od 1jkt/100ml,250 ml

42,00


Liczba Escherichia coli


A

PN EN ISO 9308-1:2014-12
PN-EN ISO 9308-1/A1:2017


od 1jkt/100ml,250 ml

25,00

Liczba Enterokoków

A

PN-EN ISO 7899-2:2004

od 1jkt/100ml,250 ml

42,00

Liczba Enterokoków

PB-03/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

od 1jkt/100ml,250 ml

42,00

Liczba Clostridium perfingens (łącznie ze sporami)

A

PN-EN ISO 14189:2016-10

od 1jtk/100 ml

36,00

Liczba Pseudomonas aeruginosa

A

PN-EN ISO 16266:2009

od 1jkt/100ml,250 ml

42,00

Liczba bakterii z rodzaju Legionella

A

PN-EN ISO 11731-2:2017-08

od 1jkt/100ml,1000 ml

180,00

Ogólna liczba
mikroorganizmów 22C po 72 h


A


PN-EN ISO 6222:2004


od 1jtk/1 ml


22,00

Ogólna liczba
mikroorganizmów 36C po 48 h


A


PN-EN ISO 6222:2004


od 1jtk/1 ml


22,00

ŚCIEKI

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Azot amonowy

A

PN-ISO 5664:2002

2-1000 mg/l

78,00

Azot amonowy

A

PN-ISO 7150-1:2002

0,05-5,0 mg/l

24,00

Azot azotanowy

A

PN-82/C-04576/08

0,04-50 mg/l

28,00

Azot azotanowy

A

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

0,3-100 mg/l

24,00

Azot azotynowy

A

PN-EN 26777:1999

0,01-10 mg/l

24,00

Azot azotynowy

A

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

0,015-15 mg/l

24,00

Azot ogólny Kjeldahla

A

PN-EN ISO 25663:2001

2-1000 mg/l

114,00

Azot ogólny

A

PB-05/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

z obliczeń

126,00

Antymon

A

PB-10/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

0,001-0,1 mg/l

36,00

Arsen

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,005-0,1 mg/l

65,00

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012

5-80 mg/l

10,00

Bromki

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

0,1-10,0 mg/l

24,00

BZT5

A

PN-EN ISO 1899-1:2002C

3-6000 mg/l

78,00

BZT5

A

PN-EN ISO 1899-2:2002C

0,5-6,0 mg/l

78,00

Chlorki

A

PN-ISO 9297:1994

5-4000 mg/l

15,00

Chlorki

A

PN ISO 10304-1:2009+AC:2012

1-5 000 mg/l

24,00

Chzt-Cr

A

PN-ISO 15705:2005

15-4000 mg/l

54,00

Chrom

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,005-0,5 mg/l

36,00

Chrom

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

36,00

Cynk

A

PN-ISO 8288:2002 Metoda A

0,1-2,0 mg/l

36,00

Cynk

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,02-2,0 mg/l

36,00

Fluorki

A

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

0,05-20 mg/l

24,00

Fosfor ogólny

A

PN-EN ISO 6878:2006+Ap1+Ap2:2010

0,050-35,0 mg/l

48,00

Fosfor ogólny

A

PN-EN ISO 11885:2009

1-50 mg/l

24,00

Fosforany

A

PN-EN ISO 6878:2006+Ap1+Ap2:2010

0,15-100 mg/l

24,00

Indeks fenolowy

PN-ISO 6439:1994

0,002-5,0 mg/l

60,00

Kadm

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,01-0,5 mg/l

36,00

Kadm

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,1 mg/l

36,00

LKT


PN-C-04616-04:1975

40-3000 mg/l

20,00

Mangan

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,5 mg/l

36,00

Mangan

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,002-1,5 mg/l

36,00

Miedź

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,005-2,0 mg/l

36,00

Miedź

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-2,0 mg/l

36,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 11885:20009

0,01-0,5 mg/l

36,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,007-0,5 mg/l

36,00

Ołów

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,005-0,5 mg/l
36,00

Ołów

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,003-0,5 mg/l

36,00

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012

2,0-12,0

12,00

Przewodność elektryczna
właściwa
PN-EN 27888:1999


10-19 999 uS/cm


12,00

Potas

A

PN-ISO 9964-2:1994+Ak:1997

0,5-200 mg/l

36,00

Potas

A

PN-EN ISO 11885:2009

1-200 mg/l

36,00

Rtęć

A

PN-EN 1483:2007

0,00005-0,1 mg/l

65,00

Siarczany

A

PN ISO 9280:2002

10-5000 mg/l

60,00

Siarczany

A

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

1-5 000 mg/l

24,00

Selen

A

PN ISO 9965:2001

0,0010-0,1 mg/l

36,00

Srebro

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,1 mg/l

36,00

Sód

A

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

2,0-200 mg/l

36,00

Sód

A

PN-EN ISO 11885:2009

1-200 mg/l

36,00

Sucha pozostałość

A

PB-07/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

10-5000 mg/l

48,00

Temperatura

A

PN-77/C-04584

2,0-50,0 oC

10,00

Tlen rozpuszczony

A

PN-EN 25813:1997

0,5-15 mg/l

15,00

Wanad

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,1 mg/l

36,00

Wanad

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,01-0,5 mg/l

36,00

Zapach

PN-EN 1622:2006, PN-C-04557:1972

0-5 intensywność

4,00

Zasadowość ogólna

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

0,4-20 mmol/l

15,00

Zawiesiny ogólne

A

PN-EN 872:2005+Ap1:2007

2,0-5000 mg/l

48,00

Zagniwalność

PN-C-04626:1976

1h-5 dni

4,00

Żelazo

A

PN-EN ISO 11885:2009

0,002-3,0 mg/l

36,00

Żelazo

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-3,0 mg/l

36,00

OSADY ŚCIEKOWE | KOD 19 08 05, 19 09 02, 20 03 04

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto


Azot amonowy


A


PB-08/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


0,1-5,0 % s. m.


78,00

Azot Kjeldahla

A

PN-EN 13342:2002

0,5-10 % s. m.

114,00


Chrom


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


5-500 mg/kg


36,00

Chrom

A

PN-EN ISO 15586:2005

2-500 mg/kg

36,00


Cynk


A

PN-ISO 8288:2002 Metoda A
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


100-2000 mg/kg


36,00


Cynk


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


20-2000 mg/l


36,00

Fosfor ogólny

A

PB-09/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

0,1-5,0 % s. m.

65,00


Fosfor ogólny


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


1000-50000 mg/kg


65,00

Indeks gęstości

PN-EN 14702-1:2008, PN-C-04616-2:1975

z obliczeń cm3/g

30,00

Indeks objętości/sedymentacja

PN-EN 14702-1:2008, PN-C-04616-03:1975

100-1000 cm3/g

30,00


Kadm


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


10-500 mg/kg


36,00

Kadm

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,4-100 mg/kg

36,00

LKT


PN-C-04616-4:1975

40-3000 mg/l

42,00


Magnez


A

PN-EN ISO 7980:2002
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


50-100 000 mg/kg


36,00


Magnez


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


1000-100 000 mg/kg


36,00


Miedź


A

PN-ISO 8288:2002 Metoda A
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


50-2000 mg/kg


36,00

Miedź

A

PN-EN ISO 15586:2005

1,5-2000 mg/kg

36,00


Miedź


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


5-2000 mg/kg


36,00


Nikiel


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


10-500 mg/kg


36,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 15586:2005

7-500 mg/kg

36,00


Ołów


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


5-500 mg/kg


36,00

Ołów

A

PN-EN ISO 15586:2005

3-500 mg/kg

36,00

pH

A

PN-EN 12176:2004

2,0-12,0

24,00


Rtęć


A

PN-EN 1483:2007
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


0,5-5,0 mg/kg


65,00

Sucha pozostałość, zawartość wody

A

PN-EN 12880:2004

0,5-99,5 % wag.

58,00

Straty przy prażeniu,
pozostałość po prażeniu


A


PN-EN 12879:2004


0,5-99,5 % wag.


58,00


Wapń


A

PN-EN ISO 7980:2002
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


500-200 000 mg/kg


36,00


Wapń


A

PN-EN ISO 11885:2009
I-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


500-200 000 mg/kg


36,00

Wykrywanie jakościowe bakterii
z rodzaju Salmonella


A


PB-01/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.


od 10 g


96,00

Oznaczanie liczby żywych jaj pasożytów

A

PN-Z-19005:2018-10

od 1 w kg s.m.

120,00

Analiza mikroskopowa osadu czynnego

PB-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

48,00

Identyfikacja bakterii nitkowatych

PB-02/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

90,00

GLEBA

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Azot ogólny – zmodyfikowana metoda Kjeldahla

PN-ISO 11261:2002

150-150 000 mg/kg s. m.

114,00

Chrom

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

36,00

Cynk

PN-ISO 11047:2001

0,1-2000 mg/kg

36,00

Kadm

PN-ISO 11047:2001

0,04-2000 mg/kg

36,00

Miedź

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

36,00

Mangan

PN-ISO 11047:2001

0,4-8000 mg/kg

36,00

Nikiel

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

36,00

Ołów

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

36,00

pH

PN-ISO 10390:1997

2,0-12,0

24,00

Rtęć

PN-ISO 16772:2009/ PN-EN 12338:2001

0,5-5,0 mg/kg

65,00

Sucha pozostałość, zawartość wody

PN-ISO 11465:1999

0,5-99,5 % wag.

58,00

ODPADY | KOD 19 08 01, 19 08 02
Oznaczony parametr/ wskaźnikmetoda badańzakres analitycznycena netto

Antymon

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

1,0-10 mg/kg s. m.

36,00

Arsen

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,05-250 mg/kg s. m.

36,00

Chlorki

PN EN 12457-4:2006, PN-ISO 9297:1994

50-8000 mg/kg s. m.

15,00

Chlorki

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10304-1:2009

50-100 000 mg/l

24,00

Chrom

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 1233:2000

0,02-2000 mg/kg s. m.

36,00

Cynk

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 8288:2002

0,5-2000 mg/kg s.m.

36,00

Fluorki

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10304-1:2009

1-100,0 mg/kg s. m.

24,00

Kadm

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,004-500 mg/kg s.m

36,00

Miedź

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,015-6000 mg/kg s.m

36,00

Mangan

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,015-500 mg/kg s.m

36,00

Nikiel

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,07-1000 mg/kg s.m

36,00

Ołów

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,03-1000 mg/kg s.m

36,00

Potas

PN EN 12457-4:2006, PN-ISO 9964-2:1994-2:1994+Ak.1997

50-5000 mg/kg s.m

36,00

Rtęć

PN EN 12457-4:2006,PN-EN 12338:2001

0,005-10,0 mg/kg s.m

36,00

Selen

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

.1,5-15 mg/kg s.m

30,00

Sód

PN EN 12457-4:2006, PN-ISO 9964-1:1994+Ak.1997

200-20 000 mg/kg s.m

36,00

Siarczany

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 9280:2002

100-50 000 mg/kg s.m

58,00

Siarczany

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10304-1:2009

50-100 000 mg/l

24,00

Srebro

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,004-100 mg/kg s.m

36,00

Sucha pozostałość

PN ISO 11465:1999, PN-EN 12880:2004

0,5-99,5 % wag.

58,00

Wanad

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,02-500 mg/kg s.m

36,00

Żelazo

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,015-7500 mg/kg s.m

36,00

POWIETRZE

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Liczba bakterii promieniowców
oraz grzybów w powietrzu

PB-04/KJ-7.2 wyd. 01 z dnia 13.01.2020r.

od 1jtk/m2

160,00

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

cena netto

Woda do badań mikrobiologicznych

A

PN-EN ISO 19458:2007

12,00

Woda do badań fizykochemicznych

A

PN-ISO 5667-5:2017-10

12,00

Ścieki próbka jednorazowa

A

PN-EN ISO 5667-10:1997

36,00

Ścieki próbka średniodobowa

A

PN-EN ISO 5667-10:1997

300,00

Osady ściekowe

A

PN-EN ISO 5667-13:2011

40,00

Gleby

PN-EN ISO 10381-2:2007

80,00

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZ

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

cena netto

Test wymywalności

PN EN 12457-4:2006

54,00

Mineralizacja próbek do oznaczenia metali

48,00

  • Dojazd na miejsce pobierania i transport próbki do Laboratorium – 2,80 PLN/km netto