Strefa Klienta

Cennik usług Laboratorium

Cennik usług świadczonych przez Akredytowane Laboratorium PWiK Sp. z o.o w Gliwicach w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

WODA 

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Amonowy jon

PN-ISO 7150:2002

0,1-1,0 mg/l

20,00


Amonowy jon
A
PB-5.4-01/11 wyd. 02. z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH LANGE nr LCK 304)


0,06-26 mg/l


20,00

Azotany

PN-ISO 10304-1:2009

1-1000 mg/l

20,00

Azotany

A

PN-C-04576-08:1982 NORMA ARCHIWALNA

0,18-200 mg/l

23,00

Azotyny

A

PN-EN 26777:1999

0,03-30 mg/l

20,00

Azotyny

A
PB-5.4-01/04 wyd. 05 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8507)

0,03-10 mg/l

20,00

Azotyny

A

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,05-10,0 mg/l

20,00

Antymon

PN-EN ISO 15586:2005

0,001-0,10 mg/l

30,00

Arsen

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,005-0,25 mg/l

52,00

Barwa

A

PN-EN ISO 7887:2012

5-80 mg/l

8,00

Bromiany

PN-EN ISO 15061:2003

0,0050-0,10 mg/l

110,00

Bromki

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-10,0 mg/l

20,00

Bzt5

A

PN-EN 1899-1:2002

3-6000 mg/l

65,00

Bzt5

A

PN-EN 1899-2:2002

0,5-6,0 mg/l

65,00

Chlor wolny

PB-5.4-01/14 wyd.03 z dnia 02.01.2014r.

0,05-2,00 mg/l

8,00

Chlorany

PN-EN ISO 10304-4.2002

0,1-10,0 mg/l

100,00

Chloryny

PN-EN ISO 10304-4.2002

0,1-10,0 mg/l

100,00

Sumaryczne stężenie
chloranów i chlorynów


z obliczeń


200,00

Chlorki

A

PN-ISO 9297:1994

5-4000 mg/l

12,00

Chlorki

PN-EN ISO 10304-1.2009

1,0-1000 mg/l

20,00

Chzt-Cr

A

PN-ISO 15705:2005

15-4000 mg/l

45,00

CO2 wolny

PN-C-04547-01:1974

4,4-2200 mg/l

22,00

CO2 agresywny

PN-C-04547-01:1974

4,4-200 mg/l

22,00

Cyjanki
PB-5.4-01/28 wyd. 02 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8027)

0,002-0,24 mg/l

28,00

Chrom ogólny

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

30,00

Cynk

PN-ISO 8288:2002

0,1-2,0 mg/l

30,00

Fluorki

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-10,0 mg/l

20,00

Fluorki
PB-5.4-01/06 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8029)

20,00

Fosforany

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-100,0 mg/l

20,00

Indeks fenolowy

PN ISO 6439:1994

0,002-5,0 mg/l

50,00

Indeks nadmanganionowy

PN-EN ISO 8467:2001

0,5-10,0 mg/l

35,00

Kwasowość

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

12,00

Kadm

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,5 mg/l

30,00

Mętność

A

PN EN ISO 7027:2003
0,2-100 NTU9,00

Mangan

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,5 mg/l

30,00

Magnez

A

PN-C-04554-1:1999 zał. A

z obliczeń

12-24,00*

Magnez

A

PN-EN ISO 7980:2002

1,0-100 mg/l

30,00

Miedź

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,0 mg/l

30,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,007-0,5 mg/l

30,00

Ołów

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,003-1,0 mg/l

30,00

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012

2,0-12,0

9,00

Przewodność elektryczna
właściwa


A


PN-EN 27888:1999


10-19 999 uS/cm


9,00

Potas

A

PN-ISO 9954-2:1994

0,5-200 mg/l

30,00

Rtęć

A

PN-EN 12336:2001

0,00005-0,001 mg/l

52,00

Smak

PB-5.4-01/15 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.

3,00

Siarczany

A

PN ISO 9280:2002

10-5000 mg/l

48,00

Siarczany

PN-EN ISO 10304-1:2009

1,0-800 mg/l

20,00

Selen

PN-EN ISO 15586:2005

0,001-0,15 mg/l

30,00

Srebro

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,2 mg/l

30,00

Sód

A

PN- ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

2,0-200 mg/l

30,00

Substancje rozpuszczone

A

PB-5.4-01/17 wyd. 04 z dnia 02.01.2014r.

10-5000 mg/l

40,00

Substancje rozpuszczone
mineralne


A


PB-5.4-01/17 wyd. 04 z dnia 02.01.2014r.


10-5000 mg/l


45,00

Temperatura

PB-5.4-01/10 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.

1-50

3,00

Tlen

PN-EN 25813:1997

0,5-15 mg/l

12,00

Twardość ogólna

A

PN ISO 6059:1999

5,0-10000 mg/l CaCO3

12,00

Twardość węglanowa

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

20-1000 mg/l CaCO3

12,00

Wapń

A

PN ISO 6058:1999

2-1000 mg/l

12,00

Wapń

A

PN-EN ISO 7980:2002

3,0-1000 mg/l

30,00

Wodorowęglany

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

24,4-1220 mg/l HCO3

12,00

Wanad

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

30,00

Zapach

PB-5.4-01/15 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.

3,00

Zasadowość ogólna

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

0,4-20 mmol/l

12,00

Zawiesiny ogólne

A

PN-EN 872:2005+Ap1:2007

2,0-5000 mg/l

40,00
Żelazo
PB-5.4-01/16 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8008)
23,00

Żelazo

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,5 mg/l

30,00

Liczba bakterii grupy coli

A

PB-5.4-02/01 wyd. 04 z dnia 02.01.2014r.

od 1jkt/100ml,250 ml

15-20,00***

Liczba bakterii grupy coli

PN EN ISO 9308-1:2014:12

od 1jkt/100ml,250 ml

15-20,00***

Liczba bakterii grupy coli

PB-5.4-02/06 wyd. 02 z dnia 02.01.2014r.

od 1jkt/100ml,250 ml

35,00

Liczba Escherichia coli

A

PB-5.4-02/01 wyd. 04 z dnia 02.01.2014r.

od 1jkt/100ml,250 ml

15/20,00***

Liczba Escherichia coli

PN EN ISO 9308-1:2014:12

od 1jkt/100ml,250 ml

15/20,00***

Liczba Escherichia coli

PB-5.4-02/06 wyd. 02 z dnia 02.01.2014r.

od 1jkt/100ml,250 ml

35,00

Liczba Enterokoków kałowych

A

PN-EN ISO 7899-2:2004

od 1jkt/100ml,250 ml

25/35,00

Liczba Enterokoków kałowych

PB-5.4-02/07 wyd. 02 z dnia 02.01.2014r.

od 1jkt/100ml,250 ml

35,00

Liczba Clostidium perfingers

A

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 03.11.1998 zał.3

od 1jtk/100 ml

30,00

Liczba Pseudomonas aeruginosa

A

PN-EN ISO 16266:2009

od 1jkt/100ml,250 ml

25/35,00***

Liczba bakterii z rodzaju Lagionella sp.

A

PN-EN ISO 11731-2:2008

od 1jkt/100ml,1000 ml

150,00

Ogólna liczba
mikroorganizmów 22C po 72 h


A


PN-EN ISO 6222:2004


od 1jtk/1 ml


18,00

Ogólna liczba
mikroorganizmów 36C po 48 h


A


PN-EN ISO 6222:2004


od 1jtk/1 ml


18,00

*   w przypadku większej ilości próbek
**  w przypadku zlecenia tylko analizy magnezu
*** w przypadku dodatniego wyniku analiza z potwierdzeniem

ŚCIEKI

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Azot amonowy

A

PN-ISO 5664:2002

2-1000 mg/l

65,00


Azot amonowy


A

PB-5.4-01/05 wyd. 05 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH LANGE nr 8038)


0,05-60 mg/l


20,00

Azot amonowy

PN-ISO 7150-1:2002

0,05-5,0 mg/l

20,00

Azot azotanowy

A

PN-C-04576-08:1982 NORMA ARCHIWALNA

0,04-50 mg/l

23,00


Azot azotanowy


PB-5.4-01/09 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH LANGE nr LCK 339)


0,23-27 mg/l


23,00

Azot azotanowy


PN-EN ISO 10304-1:2009

1,0-1000 mg/l

20,00

Azot azotynowy

A

PN-EN 26777:1999

0,01-10 mg/l

20,00


Azot azotynowy


A

PB-5.4-01/04 wyd. 05 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH LANGE nr 8507)


0,01-3,0 mg/l


20,00

Azot azotynowy

A

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,05-50,0 mg/l

20,00

Azot ogólny Kjeldahla

A

PN-EN ISO 25663:2001

2-1000 mg/l

95,00

Azot ogólny

A

PB-5.4-01/12 wyd. 04 z dnia 02.01.2014r.

z obliczeń

105,00

Antymon

PN-EN ISO 15586:2005

0,010-0,1 mg/l

30,00

Arsen

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,005-0,25 mg/l

52,00

Barwa


PN-C 04558:1974

1-100 liczba progowa

8,00

Barwa

PN-EN ISO 7887:2012

5-80 mg/l

8,00

Bromki

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-10,0 mg/l

20,00

BZT5

A

PN-EN ISO 1899-1:2002

3-6000 mg/l

65,00

BZT5

PN-EN ISO 1899-2:2002

0,5-6,0 mg/l

65,00

Chlorki

A

PN-ISO 9297:1994

5-4000 mg/l

12,00

Chlorki

PN ISO 10304-1:2009

5,0-10 000 mg/l

20,00

Chzt-Cr

A

PN-ISO 15705:2005

15-4000 mg/l

45,00

Chrom

PN-EN 1233:2000

0,5-10 mg/l

30,00

Chrom

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

30,00

Cynk

PN-ISO 8288:2002

0,1-2.0 mg/l

30,00

Cyjanki
PB-5.4-01/28 wyd. 02 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8027)

0,002-0,24 mg/l

28,00

Ekstrakt eterowy


PB-5.4-01/21(PN-C-04573-1:1986)

0,5-1000 mg/l

65,00

Fluorki

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-10,0 mg/l

20,00

Fosfor ogólny

A

PN-EN ISO 6878:2006+Ap1+Ap2:2010

0,05-35 mg/l

40,00

Fosfor ogólny

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,03-35 mg/l

20,00

Fosforany

A

PN-EN ISO 6878:2006+Ap1+Ap2:2010

0,15-100 mg/l

20,00

Fosforany

PN-EN ISO 10304-1:2009

0,1-100,0 mg/l

20,00

Indeks fenolowy

PN-ISO 6439:1994

0,002-5,0 mg/l

50,00

Kadm

PN-ISO 8288:2002

0,02-2 mg/l

30,00

Kadm

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,5 mg/l

30,00

LKT


PN-C-04616-04:1975

40-3000 mg/l

16,00

Mangan

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,5 mg/l

30,00

Miedź

PN-ISO 8288:2002

0,05-6 mg/l

30,00

Miedź

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,0 mg/l

30,00

Nikiel

PN-ISO 8288:2002

0,1-10 mg/l

30,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,007-0,5 mg/l

30,00

Ołów

PN-ISO 8288:2002

0,2-10 mg/l
30,00

Ołów

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,003-1,0 mg/l

30,00

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012

2,0-12,0

9,00

Przewodność elektryczna
właściwa
APN-EN 27888:199910-19 999 uS/cm9,00

Potas

A

PN-ISO 9964-2:1994+Ak:1997

0,5-200 mg/l

30,00

Rtęć

A

PN-EN 12338:2001

0,00005-0,001 mg/l

52,00

Siarczany

A

PN ISO 9280:2002

10-5000 mg/l

48,00

Siarczany

PN-EN ISO 10304-1:2009

5,0-10 000 mg/l

20,00

Selen

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-0,15 mg/l

30,00

Srebro

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0004-0,2 mg/l

30,00

Sód

A

PN- ISO 9964-1:1994+Ap1:2009

2,0-200 mg/l

30,00


Sucha pozostałość


A

PB-5.4-01/17 wyd. 04 z dnia 02.01.2014r.
(PN-C-04541:1978)


10-5000 mg/l


40,00


Temperatura

PB-5.4-01/10 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
(PN-C-04584:1977)


1-50 oC


3,00

Tlen rozpuszczony

A

PN-EN 25813:1997

0,5-15 mg/l

12,00

Twardość ogólna

A

PN ISO 6059:1999

5,0-10000 mg/l CaCO3

12,00

Twardość węglanowa

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 zał.A

20-1000 mg/l CaCO3

12,00

Wanad

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,002-0,5 mg/l

30,00

Zapach

PN-EN 1622:2006, PN-C-04557:1972

0-5 intensywność

3,00

Zasadowość ogólna

A

PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004

0,4-20 mmol/l

12,00

Zawiesiny ogólne

A

PN-EN 872:2005+Ap1:2007

2,0-5000 mg/l

40,00

Zagniwalność

PN-C-04626:1976

1h-5 dni

3,00


Żelazo

PB-5.4-01/16 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8008)


23,00

Żelazo

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,0015-1,5 mg/l

30,00

Wykrywanie jakościowe bakterii
z rodzaju Salmonella


A


PB-5.4-02/03 wyd. 06 z dnia 02.01.2015r.


90,00

OSADY ŚCIEKOWE | KOD 19 08 05, 19 09 02, 20 03 04

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena nettoAzot amonowyA


PB-5.4-01/29 wyd.04 z dnia 02.01.2014r.
Metodyka IOŚ+PN-EN 13342:20020,1-5 % s. m.65,00

Azot Kjeldahla

A

PN-EN 13342:2002

0,5-10 % s. m.

95,00

Chrom

PN-EN 1233:2000

50-10 000 mg/kg

30,00

Chrom

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,4-1000 mg/kg

30,00

Cynk

PN-ISO 8288:2002

20-2000 mg/kg

30,00


Fosfor ogólny


A

PB-5.4-01/31 wyd.04 z dnia 02.01.2014r.
Metodyka IOŚ+PN-EN 1189


0,1-5 % s. m.


52,00

Indeks gęstości

PN-EN 14702-1:2008, PN-C-04616-2:1975

z obliczeń cm3/g

25,00

Indeks objętości/sedymentacja

PN-EN 14702-1:2008, PN-C-04616-03:1975

100-1000 cm3/g

25,00

Kadm

PN-ISO 8288:2002

2-2000 mg/kg

30,00

Kadm

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,08-1000 mg/kg

30,00

LKT


PN-C-04616-4:1975

40-3000 mg/l

35,00

Magnez

A

PN-EN ISO 7980:2002

5,0-100 000 mg/kg

30,00


Magnez


A

PB-5.4-01/32 wyd.04 z dnia 02.01.2014r.
Metodyka IOŚ+PN-ISO 6058| 6059:1999


0,5-99,5% s. m.


30,00

Miedź

PN-ISO 8288:2002

5-6000 mg/l

30,00

Miedź

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,3-2000 mg/kg

30,00

Nikiel

PN-ISO 8288:2002

20-10 000 mg/kg

30,00

Nikiel

A

PN-EN ISO 15586:2005

1,4-1000 mg/kg

30,00

Ołów

PN-ISO 8288:2002

20-10 000 mg/kg

30,00

Ołów

A

PN-EN ISO 15586:2005

0,2-1000 mg/kg

30,00

pH

A

PN-EN 12176:2004

2,0-12,0

20,00

Rtęć

A

PN-EN 12338:2001

0,5-5,0 mg/kg

52,00

Sucha pozostałość, zawartość wody

A

PN-EN 12880:2004

0,5-99,5 % wag.

48,00

Straty przy prażeniu,
pozostałość po prażeniu


A


PN-EN 12879:2004


0,5-99,5 % wag.


48,00

Wapń

A

PN-EN ISO 7980:2002

5,0-100 000 mg/kg

30,00


Wapń


A

PB-5.4-01/32 wyd.04 z dnia 02.01.2014r.
Metodyka IOŚ+PN-ISO 6058| 6059:1999


0,5-99,5 % s. m.


30,00


Żelazo

PB-5.4-01/16 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
(TEST HACH nr 8008)


23,00

Wykrywanie jakościowe bakterii
z rodzaju Salmonella


A


PB-5.4-02/03 wyd. 06 z dnia 02.01.2015r.


80,00

Oznaczanie liczby żywych jaj pasożytów

A

PB-5.4-02/04 wyd. 02 z dnia 02.01.2014r.

99,00

Analiza mikroskopowa osadu czynnego

PB-5.4-02/05 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.

40,00

Identyfikacja bakterii nitkowatych

PB-5.4-02/05 wyd. 03 z dnia 02.01.2014r.
75,00

GLEBA

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Azot ogólny – zmodyfikowana metoda Kjeldahla

PN-ISO 11261:2002

150-150 000 mg/kg s. m.

95,00

Chrom

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

30,00

Cynk

PN-ISO 11047:2001

0,1-2000 mg/kg

30,00

Kadm

PN-ISO 11047:2001

0,04-2000 mg/kg

30,00

Miedź

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

30,00

Mangan

PN-ISO 11047:2001

0,4-8000 mg/kg

30,00

Nikiel

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

30,00

Ołów

PN-ISO 11047:2001

2-8000 mg/kg

30,00

pH

PN-ISO 10390:1997

2,0-12,0

20,00

Rtęć

PN-ISO 16772:2009/ PN-EN 12338:2001

0,5-5,0 mg/kg

52,00

Sucha pozostałość, zawartość wody

PN-ISO 11465:1999

0,5-99,5 % wag.

48,00

ODPADY | KOD 19 08 01, 19 08 02
Oznaczony parametr/ wskaźnikmetoda badańzakres analitycznycena netto

Antymon

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

1,0-10 mg/kg s. m.

30,00

Arsen

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,05-250 mg/kg s. m.

30,00

Chlorki

PN EN 12457-4:2006, PN-ISO 9297:1994

50-8000 mg/kg s. m.

12,00

Chlorki

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10304-1:2009

50-100 000 mg/l

20,00

Chrom

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 1233:2000

0,02-2000 mg/kg s. m.

30,00

Cynk

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 8288:2002

0,5-2000 mg/kg s.m.

30,00

Fluorki

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10304-1:2009

1-100,0 mg/kg s. m.

20,00

Kadm

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,004-500 mg/kg s.m

30,00

Miedź

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,015-6000 mg/kg s.m

30,00

Mangan

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,015-500 mg/kg s.m

30,00

Nikiel

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,07-1000 mg/kg s.m

30,00

Ołów

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN 8288:2002

0,03-1000 mg/kg s.m

30,00

Potas

PN EN 12457-4:2006, PN-ISO 9964-2:1994-2:1994+Ak.1997

50-5000 mg/kg s.m

30,00

Rtęć

PN EN 12457-4:2006,PN-EN 12338:2001

0,005-10,0 mg/kg s.m

30,00

Selen

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

.1,5-15 mg/kg s.m

30,00

Sód

PN EN 12457-4:2006, PN-ISO 9964-1:1994+Ak.1997

200-20 000 mg/kg s.m

30,00

Siarczany

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 9280:2002

100-50 000 mg/kg s.m

48,00

Siarczany

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 10304-1:2009

50-100 000 mg/l

20,00

Srebro

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,004-100 mg/kg s.m

30,00

Sucha pozostałość

PN ISO 11465:1999, PN-EN 12880:2004

0,5-99,5 % wag.

48,00

Wanad

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,02-500 mg/kg s.m

30,00

Żelazo

PN EN 12457-4:2006, PN-EN ISO 15586:2005

0,015-7500 mg/kg s.m

30,00

POWIETRZE

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

zakres analityczny

cena netto

Liczba bakterii promieniowców
oraz grzybów w powietrzu
PB-5.4-02/02 wyd. 01 z dnia 31.07.2015r.od 1jtk/m2150,00

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

cena netto

Woda do badań mikrobiologicznych

A

PN-EN ISO 19458:2007

10,00

Woda do badań fizykochemicznych

A

PN-EN ISO 5667-5:2003

10,00

Ścieki próbka jednorazowa

A

PN-EN ISO 5667-10:1997

30,00

Ścieki próbka średniodobowa

A

PN-EN ISO 5667-10:1997

300,00

Osady ściekowe

A

PN-EN ISO 5667-13:2004

30,00

Gleby

PN-EN ISO 10381-2:2007

60,00

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZ

Oznaczony parametr/ wskaźnik

metoda badań

cena netto

Test wymywalności

PN EN 12457-4:2006

45,00

Mineralizacja próbek do oznaczenia metali

40,00

  • Dojazd na miejsce pobierania i transport próbki do Laboratorium – 2,80 PLN/km netto
  • Opracowanie raportu z badań – 13,00 PLN netto