Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec obowiązujące w terminie od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘGrupa taryfowa

Cena (w zł/m3) w okresie
od 01.10.2021r. do 30.09.2022 r.

Cena (w zł/m3) w okresie
od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Cena (w zł/m3) w okresie
od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

W 1
Gospodarstwa Domowe

5,33 netto
5,76 brutto

5,33 netto
5,76 brutto

5,33 netto
5,76 brutto

W 2
Cele farmaceutyczno-spożywcze
produkcji napojów
lub art. spożywczych5,36 netto
5,79 brutto5,36 netto
5,79 brutto5,36 netto
5,79 brutto

W3
Pozostali odbiorcy usług

5,42 netto
5,85 brutto

5,42 netto
5,85 brutto

5,42 netto
5,85 brutto

Tabela zawierająca cenę netto i brutto za dostarczenie jednego metra sześciennego wody. Stawka podatku VAT usług dostarczania wody wynosi 8%

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa TaryfowaCena (w zł/m3) w okresie
od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Cena (w zł/m3) w okresie
od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
Cena (w zł/m3) w okresie
od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

K1
Gospodarstwa domowe

7,32 netto
7,91 brutto

7,45 netto
8,05 brutto

7,47 netto
8,07 brutto

K2
Pozostali odbiorcy usług

7,32 netto
7,91 brutto

7,45 netto
8,05 brutto

7,47 netto
8,07 brutto

Tabela zawierająca cenę netto i brutto za odprowadzanie jednego metra sześciennego ścieków. Stawka podatku VAT usług odbioru ścieków wynosi 8%

Taryfy dla zbiorowego z zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice. 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

INFORMACJA

W związku z upływem 3-letniego okresu obowiązywania taryf na podstawie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w terminie ustawowym rozpoczęło procedurę zatwierdzania nowych cen i stawek opłat taryfowych przed organem regulacyjnym „Wody Polskie”.

W toku postępowania administracyjnego na podstawie przekazanych danych ustalono, że Spółka udokumentowała zmianę warunków ekonomicznych mających wpływ na nowe taryfy. Zmiana taryf wynika z realnego popytu na usługi wodno-kanalizacyjne oraz ze wzrostu kosztów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat tj. kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury ponoszonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, inwestycji modernizacyjno-rozwojowych ustalonych na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego, w wyniku których zwiększają się koszty podatku od nieruchomości i amortyzacja. W kalkulacji taryf uwzględniono również takie czynniki jak wzrost cen energii elektrycznej czy koszty wywozu osadów pościekowych.

Weryfikacja powyższych kosztów odbyła się również pod względem celowości ich ponoszenia i  w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oceniony pozytywnie, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Z dniem 23 września 2021 r. nastąpiła publikacja taryf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tym samym ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia  01.10.2021 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.