E-faktura

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e–faktury

Rezygnacja z otrzymywania e-faktury

Zmiana adresu e-mail do przesyłania e-faktury

Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Oświadczenie dotyczące zgody na komunikację elektroniczną

Zawarcie i rozwiązanie umowy

Wniosek o zawarcie umowy /montaż wodomierza /przepisanie istniejącego wodomierza dla osób fizycznych

Wniosek o zawarcie umowy /montaż wodomierza /przepisanie istniejącego wodomierza dla osób prawnych

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Oświadczenie określające tytuł prawny

Protokół zdawczo-odbiorczy

Zgoda na obciążanie rachunku

Przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych

Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych – wskazówki na przykładzie wypełnionego formularza.

Wniosek o przejęcie urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia dla sieci dla pozostałej zabudowy

Wniosek o aktualizację i zmianę warunków przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

Wniosek o aktualizację i zmianę warunków przyłączenia do sieci dla pozostałej zabudowy

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci lub akceptacji trasy sieci i przyłączy

Wniosek o wydanie warunków technicznych dla wodomierza dodatkowego dla wody bezpowrotnie zużytej

Wniosek odszukania i udostępnienia dokumentacji archiwalnej

Opomiarowanie zużycia wody

Wniosek o wymianę wodomierza oraz inne usługi dotyczące opomiarowania zużycia wody

Zlecenie odbioru przepływomierza

Zlecenie odbioru urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków

Wniosek na odwodnienie komory wodomierzowej

Wniosek o kontrolny odczyt wodomierza

Usługi związane z siecią wodno-kanalizacyjną

Wniosek o wykonanie wcinki, nadzoru, odbioru przyłącza i/lub sieci rozdzielczej

Zlecenie zamykania/otwierania zasuw

Zlecenie pomiaru ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej

Wniosek na wypompowanie ścieków wozem asenizacyjnym

Wniosek o remont przyłącza

Wniosek na likwidację przyłącza kanalizacyjnego

Wniosek na kontrolę przyłącza/sieci kanalizacyjnej

Wniosek na inspekcję TV sieci kanalizacyjnej

Wniosek o czyszczenie wpustów deszczowych

Zlecenie wykonania nadzoru branżowego

Wniosek o lokalizację wycieku

Wniosek o dezynfekcję przyłącza/sieci wodociągowej

Wniosek o likwidację przyłącza wodociągowego

Wniosek o przywrócenie dostaw wody

Wniosek na dostawę wody beczkowozem

Wniosek o czyszczenie/udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4 m3  osadu

Wniosek o czyszczenie/udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4 m3 do 10 m3 osadu

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Wniosek o założenie konta EBOK