Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenów miasta Gliwice

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji / akceptacja trasy projektowej infrastruktury

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji

Wniosek o wykonanie odbioru technicznego robót

E-faktura

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e–faktury

Rezygnacja z otrzymywania e-faktury

Zmiana adresu e-mail do przesyłania e-faktury

Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Oświadczenie dotyczące zgody na komunikację elektroniczną

Zgoda na obciążanie rachunku

Zawarcie i rozwiązanie umowy

Wniosek o zawarcie umowy /montaż wodomierza /przepisanie istniejącego wodomierza dla osób fizycznych

Wniosek o zawarcie umowy /montaż wodomierza /przepisanie istniejącego wodomierza dla osób prawnych

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Oświadczenie określające tytuł prawny

Protokół zdawczo-odbiorczy

Przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych

Wniosek o przygotowanie oferty na budowę przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej

Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych – wskazówki na przykładzie wypełnionego formularza.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia dla sieci dla pozostałej zabudowy

Wniosek o aktualizację i zmianę warunków przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

Wniosek o aktualizację i zmianę warunków przyłączenia do sieci dla pozostałej zabudowy

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci lub akceptacji trasy sieci i przyłączy

Wniosek o wydanie warunków technicznych dla wodomierza dodatkowego dla wody bezpowrotnie zużytej

Wniosek odszukania i udostępnienia dokumentacji archiwalnej

Wniosek o przejęcie urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego

Wniosek o umieszczenie budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Opomiarowanie zużycia wody

Wniosek w zakresie opomiarowania wody

Zlecenie odbioru i sprawdzenie przepływomierza

Zlecenie odbioru urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków

Wniosek na odwodnienie komory/studzienki wodomierzowej

Wniosek o kontrolny odczyt wodomierza

Usługi związane z siecią wodno-kanalizacyjną

Wniosek o wykonanie wcinki, nadzoru, odbioru przyłącza i/lub sieci rozdzielczej, odbioru podejścia pod zabudowę wodomierza (dotyczy: wykonania wcinki do wodociągu, pełnienia nadzoru nad budową nowego przyłącza/sieci wod-kan do działki/budynku)
usługa odpłatna według cennika PWiK.

Zlecenie zamykania/otwierania zasuw

Zlecenie pomiaru ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej

Wniosek na wypompowanie ścieków wozem asenizacyjnym

Wniosek o remont przyłącza

Wniosek na likwidację przyłącza kanalizacyjnego

Wniosek na kontrolę przyłącza/sieci kanalizacyjnej

Wniosek na inspekcję TV sieci kanalizacyjnej

Wniosek o czyszczenie wpustów deszczowych

Zlecenie wykonania nadzoru branżowego (dotyczy: pełnienia nadzoru podczas prac wykonywanych w rejonie/zakresie/zbliżeniu sieci/przyłączy i urządzeń wod-kan)

Wniosek o lokalizację wycieku

Wniosek o dezynfekcję przyłącza/sieci wodociągowej

Wniosek o likwidację przyłącza wodociągowego

Wniosek o przywrócenie dostaw wody

Wniosek na dostawę wody beczkowozem

Wniosek o czyszczenie/udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4 m3  osadu

Wniosek o czyszczenie/udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4 m3 do 10 m3 osadu

Jak złożyć wniosek?

Odpowiednie wnioski dostarcz w najdogodniejszy dla Ciebie sposób:

→ Pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@pwik.gliwice.pl
→ Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
→ Składając w skrzynce podawczej na budynku przy ul. Rybnickiej 47

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta tel. 32 428 44 44

Pracujemy
Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek  7.00-15
Środa  7.00-15.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-13.00