1. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenów miasta Gliwice

1.1 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji / akceptacja trasy projektowej infrastruktury

1.2 Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji

1.3 Wniosek o wykonanie nadzoru nad budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami

1.4 Wniosek o wykonanie odbioru sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami

1.5 Wniosek o wykonanie wcinki i nadzoru nad budową przyłącza kanalizacji deszczowej

1.6 Wniosek o wykonanie odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej

Wykaz dokumentacji powykonawczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – odbiór przyłącza i/lub sieci rozdzielczej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej/deszczowej.

UWAGA ! Dokumenty należy składać  równocześnie w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej zapisanej na powszechnie stosowanych nośnikach elektronicznych.

2. E-faktura

2.1 Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e–faktury

2.2 Rezygnacja z otrzymywania e-faktury

2.3 Zmiana adresu e-mail do przesyłania e-faktury

2.4 Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

2.5 Oświadczenie dotyczące zgody na komunikację elektroniczną

2.6 Zgoda na obciążanie rachunku

3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

3.1 Wniosek o zawarcie umowy /montaż wodomierza /przepisanie istniejącego wodomierza dla osób fizycznych

3.2 Wniosek o zawarcie umowy /montaż wodomierza /przepisanie istniejącego wodomierza dla osób prawnych

3.3 Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o zawarcie umowy

3.4 Wniosek o rozwiązanie umowy dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

3.5 Oświadczenie określające tytuł prawny

3.6 Protokół zdawczo-odbiorczy

4. Przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych

4.1 Wniosek o przygotowanie oferty na budowę przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej

Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych – wskazówki na przykładzie wypełnionego formularza.

4.2 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

4.3 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia dla sieci dla pozostałej zabudowy

4.4 Wniosek o aktualizację i zmianę warunków przyłączenia do sieci dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

4.5 Wniosek o aktualizację i zmianę warunków przyłączenia do sieci dla pozostałej zabudowy

4.6 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci lub akceptacji trasy sieci i przyłączy

4.7 Wniosek o wydanie warunków technicznych dla wodomierza dodatkowego dla wody bezpowrotnie zużytej

4.8 Wniosek odszukania i udostępnienia dokumentacji archiwalnej

4.9 Wniosek o przejęcie urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego

4.10 Wniosek o umieszczenie budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

5. Opomiarowanie zużycia wody

5.1 Wniosek w zakresie opomiarowania wody

5.2 Wniosek o odbiór i sprawdzenie przepływomierza

5.3 Wniosek o odbiór urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków

5.4 Wniosek na odwodnienie komory/studzienki wodomierzowej

5.5 Wniosek o kontrolny odczyt wodomierza

6. Usługi związane z siecią wodno-kanalizacyjną

6.1 Wniosek o wykonanie nadzoru nad budową sieci rozdzielczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

6.2 Wniosek o odbiór sieci rozdzielczej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej wraz z przyłączami oraz zawarcie umowy

6.3 Wniosek o wykonanie wcinki, nadzoru nad budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej

6.4 Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej oraz zawarcie umowy

→ Wykaz dokumentacji powykonawczej dla PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – odbiór przyłącza i/lub sieci rozdzielczej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej/deszczowej.
UWAGA! Dokumenty należy składać równocześnie w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej zapisanej na powszechnie stosowanych nośnikach elektronicznych.

6.5 Wniosek o wykonanie nadzoru branżowego (dotyczy: pełnienia nadzoru podczas prac wykonywanych w rejonie/zakresie/zbliżeniu sieci/przyłączy i urządzeń wod-kan)

6.6 Wniosek na  zamykanie/otwieranie zasuw

6.7 Wniosek o pomiar ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej

6.8 Wniosek na wypompowanie ścieków wozem asenizacyjnym

6.9 Wniosek o remont przyłącza

6.10 Wniosek na likwidację przyłącza kanalizacyjnego

6.11 Wniosek na kontrolę przyłącza/sieci kanalizacyjnej

6.12 Wniosek na inspekcję TV sieci kanalizacyjnej

6.13 Wniosek o czyszczenie wpustów deszczowych

6.14 Wniosek o lokalizację wycieku

6.15 Wniosek o dezynfekcję przyłącza/sieci wodociągowej

6.16 Wniosek o likwidację przyłącza wodociągowego

6.17 Wniosek o przywrócenie dostaw wody

6.18 Wniosek na dostawę wody beczkowozem

6.19 Wniosek o czyszczenie/udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4 m3  osadu

6.20 Wniosek o czyszczenie/udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4 m3 do 10 m3 osadu

Jak złożyć wniosek?

Odpowiednie wnioski dostarcz w najdogodniejszy dla Ciebie sposób:

→ Pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@pwik.gliwice.pl
→ Listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
→ Składając w skrzynce podawczej na budynku przy ul. Rybnickiej 47

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta tel. 32 428 44 44

Pracujemy
Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek  7.00-15
Środa  7.00-15.00
Czwartek 7.00-17.00
Piątek 7.00-13.00