Co zrobić, aby przyłączyć się do sieci wod-kan?

→ Inwestor winien wystąpić do przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Jak uzyskać warunki przyłączenia do sieci ?

Wypełnij odpowiedni wniosek

→ Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynków jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej.

→ Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla pozostałej zabudowy.

Jak wypełnić wniosek? – wskazówki znajdziesz na przykładzie wypełnionego formularza.

Jak policzyć swój ładunek zanieczyszczeń? – wskazówki znajdziesz na przykładzie wzoru.

WARTO WIEDZIEĆ Możesz wystąpić z własnym pismem, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu wniosku.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej powinien zawierać co najmniej:

→ Imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/adres siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

→ Wskazanie lokalizacji nieruchomości/obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje.

→ Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci.

→ Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych.

→ Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń.

→ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

! WAŻNE
Wnioskodawca uprawniony jest wskazać we wniosku inne informacje lub załączniki, które nie zostały przewidziane w Ustawie.

Na podstawie kompletnego wniosku PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach wydaje dokument

→ Warunki przyłączenia do sieci.

WARTO WIEDZIEĆ
Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.6), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, co upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

→ Zamiar rozpoczęcia robót powinien być zgłoszony w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

→ Po włączeniu się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i podpisaniu protokołu odbioru, następuje podpisanie umowy  oraz w przypadku sieci wodociągowej montaż wodomierza.

Jak długo ważne są warunki przyłączenia do sieci?

Warunki przyłączenia do sieci ważne są na okres dwóch lat od dnia ich wydania.

WARTO WIEDZIEĆ
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471.) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie w/w Ustawy zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia obowiązywania niniejszej ustawy, tj. od dnia 19.09.2020 r.

W jakich terminach rozpatrywane są wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan?

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

→ 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.

→ 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

→ W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Do powyższych terminów nie wlicza się:
• terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności
• terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci
• okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Co w przypadku, gdy w pobliżu nieruchomości brak jest sieci wod-kan i kiedy przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci?

1.  Przedsiębiorstwo może odmówić wydania Warunków przyłączenia do sieci w sytuacji

→ braku infrastruktury wod-kan przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego w danym obszarze.

→ braku możliwości technicznych infrastruktury wod-kan przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).

→ braku tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. W sytuacji przesłanek wskazanych powyżej Przedsiębiorstwo wydaje dokument zatytułowany jako

→ Odmowa wydania warunków przyłączenia.

3. W przypadku, gdy wydano – Odmowę wydania warunków przyłączenia – ze względu na brak urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, do których nieruchomość może być podłączona a budowa urządzeń koniecznych do przyłączenia nieruchomości Inwestora do sieci spółki nie jest przewidziana w aktualnym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki, Inwestor ma możliwość wybudowania ich na własny koszt i we własnym zakresie.

Gdzie zwrócić się z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej?

Na terenie gminy Gliwice:
Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice.
! WAŻNE W przypadku włączenia do kanalizacji ogólnospławnej wniosek należy kierować na adres PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Na terenie gminy Pyskowice:
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44 – 120 Pyskowice.

Na terenie gminy Rudziniec:
Urzędu Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44 – 160 Rudziniec

Na terenie gminy Sośnicowice:
Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

Na terenie gminy Zbrosławice:
Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42 – 674 Zbrosławice