Deklaracja dostępności

WSTĘP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach pod adresem www.pwik.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.11.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada możliwość zmiany wielkości czcionki w dwóch zakresach.
Strona posiada wersję kontrastową.
Dokumenty w pdf posiadają warstwę tekstową.
Dokumenty zamieszczone na stronie internetowej są częściowo w wersji cyfrowej.

Intencją PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0). Link: http://fdc.org.pl/wcag2/

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.11.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością materiałów na stronie internetowej prosimy o kontakt. Uwagi i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wpływu żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Wejście do budynku głównego prowadzi od ul. Rybnickiej 47, jest wyposażone w podjazd dla wózków. Przy wejściu do budynku znajduje się punkt ochrony kontrolujący osoby wchodzące. Wejście główne oraz wejście do BOK pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Większość spraw interesanci załatwiają za pośrednictwem BOK. Kasa znajduje się na parterze obok BOK. Budynek posiada sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek główny składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Na wyższe kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 47 znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości korzystania z tłumacza on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek przy ul. Rybnickiej 27, 44-100 Gliwice

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
W budynku znajduje się Biuro Zarządu Spółki. Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Rybnickiej 27 ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu do budynku znajduje się punkt ochrony kontrolujący osoby wchodzące. Biuro Zarządu znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek główny składa się z parteru oraz dwóch kondygnacji. Na wyższe kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie posiada platform, pochylni, podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego oraz tłumacza on-line.

Muzeum Techniki Sanitarnej, ul. Edisona 16, 44-100 Gliwice

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek Muzeum Techniki Sanitarnej znajduje się na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Wjazd na teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest możliwy po uprzedniej kontroli ochrony obiektu, zgodnie z procedurą obowiązującą w obiekcie. Muzeum jest przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Dostęp do muzeum możliwy jest z poziomu parteru. Sanitariaty przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest jednokondygnacyjny. Zwiedzanie odbywa się bez barier dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek wyposażony jest w podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem jest nieoznaczone miejsce postojowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego oraz tłumacza on-line.