ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu
mgr inż. Iwona Lukowicz-Fojt

Absolwentka Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. W 1999 uzyskała uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa w spółkach handlowych oraz certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Związana ze Spółką od początku jej istnienia, swoją karierę zawodową rozpoczęła w Spółce w 1999 roku pełniąc funkcję Głównego Księgowego. Już po kilku miesiącach Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa powołana została na stanowisko Członka Zarządu-Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. W 2020 r. objęła stanowisko Prezesa Zarządu.

Przez te wszystkie lata miała swój znaczący udział w realizacji najważniejszych projektów gliwickiego przedsiębiorstwa, strategicznychdla gospodarki wodno-ściekowej miasta, począwszy od budowy Centralnej Oczyszczalni ścieków w 2001 r. poprzez projekty budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacji infrastruktury technicznej o wartości 355 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN. W 2003 roku została Pełnomocnikiem Beneficjenta Końcowego ds. Realizacji Projektu „Modernizacja gospodarki Ściekowej w Gliwicach”.
Odpowiadając za realizację polityki finansowej spółki, przyczyniła się do obecnego sukcesu PWiK, które jest jednym z najlepiej funkcjonujących miejskich przedsiębiorstw oraz zdobywa uznanie w całym kraju. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystała podczas prowadzenia największej inwestycji ostatnich lat, jako Menadżer Projektu odpowiedzialnego za budowę obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice” , za co została uhonorowana w 2017 r. nagrodą „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

Znajomość języków: bardzo dobra rosyjski, angielski.

Wiceprezes Zarządu
dr Katarzyna Jachymska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka programu MBA prowadzonego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie w korporacji międzynarodowej w sektorze automotive wniosła w 2004 r. do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – początkowo jako Kierownik Jednostki Realizującej Projekty unijne, następnie jako Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju oraz Prokurent, od 2016 roku Członek Zarządu. W 2020 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Zaangażowana w rozwój Spółki w obszarze wdrażania funduszy europejskich dla kluczowych projektów inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową Miasta Gliwice. Prowadziła i uczestniczyła w projektach związanych ze strategicznymi dla działalności Spółki obszarami, jak np. budowa i modernizacja infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości 355 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 165 mln PLN i innych przedsięwzięciach.
W latach 2013-2016 Dyrektor Projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach” obecnie „Arena Gliwice” o wartości 400 mln PLN.

Znajomość języków: biegle angielski, włoski.

Wiceprezes Zarządu
dr inż. Krystian Tomala

Samorządowiec. Od wielu lat zawodowo zawiązany i zaangażowany w działalność samorządu terytorialnego.
W latach 2011 – 2019 penił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Gliwice – nadzorował realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, sportu, współpracy z zagranicą, zdrowia i spraw społecznych, gospodarki komunalnej oraz prowadził nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne, a także instytucje kultury. W latach 2006 – 2011 zarządzał i restrukturyzował Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.

Nauczyciel akademicki, związany z uczelniami wyższymi: Politechniką Śląską w Gliwicach, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Gliwicach, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu. Wykładowca przedmiotów technicznych oraz kierunków administracja i gospodarka.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizacja: zarządzanie w sektorze publicznym.

Konsekwencja i zaangażowanie w realizacji założonych celów oraz otwarta komunikacja i współpraca, to dewiza, którą kieruje się w pracy zawodowej.

RADA NADZORCZA

Bogdan Traczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Gogulla – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krystyna Madejska-Karbownik – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Ćwikła – Członek Rady Nadzorczej

Lucjan Lamch – Członek Rady Nadzorczej