O nas

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

17 października 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało uhonorowane tytułem „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zajmując II Miejsce w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Założeniem konkursu było promowanie pracodawców organizujących pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach rekomendowane zostało do konkursu przez Organizatora – Państwową Inspekcje Pracy, która doceniła działania Spółki w zakresie obszarów priorytetowych jak: troska o środowisko naturalne oraz poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy na każdym etapie działalności, zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców. Kryteriami oceny były dokonania, głównie w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz stan wypadkowości firmy. Zdobyta nagroda jest dowodem na to, że podejmowane przez Przedsiębiorstwo dotychczasowe działania, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i innowacyjności w obrębie organizacji pracy przynoszą efekty i są zauważalne przez instytucje nadzorujące.

Marka Śląskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało laureatem prestiżowej nagrody „Marka Śląskie” w kategorii Usługa. Statuetka jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Województwa Śląskiego, wpływającej na atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu. 1 września 2018 r. na terenie obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice” odbyła się uroczysta XXIV Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Lider Społecznej Odpowiedzialności” w kategorii Eko Firma.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało uhonorowane kolejną znaczącą nagrodą. Podczas uroczystej gali Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności, które odbyło się 26 października br. w Katowicach pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wręczono nagrody dla najprężniej działających firm. Przedsiębiorstwo otrzymało tytuł „Lidera Społecznej Odpowiedzialności” w kategorii Eko Firma. Kapituła wysoko oceniła działania Spółki uwzględniające interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy – klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Konkurs jest częścią ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Redakcję Forum Biznesu, który ma za zadanie upowszechnienie zasad Odpowiedzialnego Biznesu oraz wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR. Nagroda w konkursie „Lider Społecznej Odpowiedzialności” to kolejne wyróżnienie świadczące o sile i pozycji PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji dla PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

24 stycznia 2019 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach pod Zarządem Pani Iwony Lukowicz-Fojt oraz Pani Katarzyny Jachymskiej zostało uhonorowane Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Celem przyznawanych Laurów Umiejętności i Kompetencji jest uhonorowanie wybitnych postaci, które swoją działalnością wnoszą nieprzeciętny wkład w rozwój regionu śląskiego i opolskiego. Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury wręczane są w kilkunastu kategoriach, m.in. ambasador spraw polskich, pro publico bono, nauka i innowacyjność czy medycyna i inżynieria biomedyczna. W tym roku prestiżowe wyróżnienia zostały przyznane 87 osobom, instytucjom i firmom. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach zostało wyróżnione Złotym Laurem w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna” za świadome, zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa wody, a także szeroką bieżącą komunikację z klientami dotyczącą jej jakości; podejmowanie działań w zakresie edukacji i kształtowania postaw proekologicznych racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczeń ścieków; wykonanie I i II etapu projektu „Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gliwicach”, prowadzenie w latach 2013-2017 jako Menadżer Projektu budowy nowoczesnego obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice”; stworzenie w 2013 roku Muzeum Techniki Sanitarnej – placówki muzealnej zlokalizowanej w 100-letnim budynku przepompowni; udaną rewitalizację Willi przy ul. Rybnickiej 27.

Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej

W 2017 roku nagrodą została uhonorowana Pani Iwona Lukowicz-Fojt, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w uznaniu za rozwój inwestycyjny przedsiębiorstwa oraz profesjonalne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową.

Śląska Wielka Nagroda Budownictwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało wyróżnione w konkursie „Śląskie Budowanie 2017”. Zakończone sukcesem, wieloetapowe prace przy budowie jednej z największych inwestycji miejskich, to efekt profesjonalizmu, doświadczenia i należytej staranności Spółki, która pełniła rolę Menadżera Projektu budowy Hali widowiskowo-sportowej Gliwice.

Złote Godło QI SERVICES 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii Services Złotym Godłem QI nagrodzona została Usługa „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej II – etap”. Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Spółki w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie usługi, będącej przedmiotem zgłoszenia do Programu.

Nagroda Specjalna Najwyższa Jakość 2016

28 września 2016r. podczas trwającego w Warszawie Europejskiego Forum Jakości wręczono Nagrodę Specjalną za najwyższą jakość usług, wielokrotnie potwierdzoną przez Kapitułę Programu. Kapituła doceniła działania Spółki na rzecz usług, a także realizację skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, szczególnie w zakresie II etapu zakończonego w ubiegłym roku projektu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach.

Złote Godło QI SERVICES 2016

W 2016r. Spółka została głównym laureatem prestiżowej nagrody Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2016 w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości w ogólnopolskim programie przeprowadzanym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III miejsce w Rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce

Redakcja „Strefy Gospodarki” wyłoniła w Ogólnopolskim Rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji liderów wśród firm wodociągowych 2016r. Znalazło się w nim nasze przedsiębiorstwo, plasując się na III miejscu w Polsce. Kapituła rankingowa brała pod uwagę kwestie techniczne, awaryjność sieci, finansowe nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, współudział w życiu lokalnych społeczności, działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Przedsiębiorstwo Przyszłości

12 marca 2014 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach otrzymało certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” za działania w obszarze zarządzania wiedzą, kreowania kapitału intelektualnego i aktywności na rzecz wspierania edukacji, nauki i kultury w otoczeniu społecznym.

QI Najwyższa Jakość

18 października 2013  działania Centralnej Oczyszczalni Ścieków zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie złotym medalem QI Najwyższa Jakość w kategorii „USŁUGA”.  Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program projakościowy.

Panteon Polskiej Ekologii

Spółka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii”, stanowiące uhonorowanie zaangażowania w ochronę środowiska,  przyczynianie do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i zapobieganiu zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnoświatowej.

Liderzy Odpowiedzialności Społecznej

8 lutego 2012 r. PWiK zostało nagrodzone w konkursie „Liderzy Odpowiedzialności Społecznej” tytułem Dobra Firma. Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Zwiększanie pozytywnego wkładu w społeczeństwo oraz minimalizowanie negatywnych skutków działalności traktowane jest nie jako koszt, lecz jako inwestycja, zwiększająca szanse na powodzenie firmy w długim okresie czasu.

Diament FORBES’a

Spółka dwukrotnie została „Diamentem FORBES’a”. Tegoroczne diamenty to firmy, które nie poddały się kryzysowi, a wręcz przeciwnie – wyszły z niego wzmocnione i upatrują szans w nadchodzącym ożywieniu.

IV miejsce w Rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych

W dniu 8 listopada 2011 na ręce Prezesa Henryka Błażusiaka został oficjalnie złożony dyplom za zajęcie IV miejsca w kraju w Rankingu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych, przeprowadzonego przez Strefę Gospodarki dodatek do Dziennika Gazety Prawnej. Według zestawienia nasza Spółka zajęła nie tylko IV miejsce w kraju, ale i I w konurbacji górnośląskiej. O finalnej klasyfikacji zadecydowało wiele aspektów, takich jak analiza zaawansowania technologicznego, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, wdrażanie polityki jakości, jak również zaangażowanie przedsiębiorstw w życie społeczności lokalnej i sprawy ekologii. Pod uwagę w rankingu brane były wszystkie firmy wodociągowe, natomiast finalnej ocenie poddanych zostało około 100 przedsiębiorstw.

Lider EKO-INWESTYCJI po raz drugi na PWiK w Gliwicach

3 października 2011 PWiK Sp. z o.o. zostało Laureatem V edycji konkursu „LIDER EKO-INWESTYCJI” pod patronatem Komisji Środowiska Senatu RP w kategorii Inwestor, za realizację Projektu nr 2000PL16PPE003 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach”. Konkurs ma na celu promowanie efektywnej absorbcji środków unijnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej, inwestycji przyjaznych środowisku, umożliwienia wymiany informacji pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami na temat efektywnych metod zarządzania środowiskiem, jak również realizacji dyrektyw unijnych w zakresie środowiska naturalnego.

Gliwicki Lew

Dnia 14 stycznia 2011r. prezydent Zygmunt Frankiewicz wręczył statuetkę „Gliwickiego Lwa” prezesowi Henrykowi Błażusiakowi. Pierwszy raz w historii nagrodę otrzymała spółka komunalna. Nagroda jest wyrazem uznania za dobre zarządzanie, kierowanie się zasadami etyki w działalności zawodowej oraz za profesjonalny nadzór i osobiste zaangażowanie w realizację największej inwestycji komunalnej w dotychczasowej historii Gliwic.

Najwyższa Jakość Quality International

W dniu 14 października 2010 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie Najwyższa Jakość Quality International, skierowanym do organizacji mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie. Program ma za zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się wysoką dbałością o jakość oferowanych produktów i usług. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Gliwic zostało laureatem konkursu i otrzymało złote godło w kategorii zarządzanie najwyższej jakości. Patronat nad Programem Najwyższa Jakość QI sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Lider EKO-INWESTYCJI

Podczas IV edycji konkursu „LIDER EKO-INWESTYCJI”, Nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego w kategorii Inwestor uhonorowano także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Konkurs ma na celu promowanie efektywnego pozyskiwania środków unijnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej, inwestycje przyjazne środowisku oraz umożliwienie wymiany informacji pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami na temat efektywnych metod zarządzania środowiskiem, jak również realizacji dyrektyw unijnych w zakresie środowiska naturalnego.

Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa

W roku 2010 Przedsiębiorstwo zwyciężyło w I Edycji konkursu „Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa”. Nagrodę otrzymano za produkowany na Centralnej Oczyszczalni Ścieków biogaz. Celem tej akcji jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej gospodarki odpadami oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski. Konkurs ma na celu promocje podmiotów, które poprzez liczne inwestycje stają się liderami działań na rzecz ochrony środowiska, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które w okresie ostatnich 5 lat zrealizowały inwestycje związane z zagospodarowywaniem odpadów.