Woda dostarczana odbiorcom przez PWiK pochodzi z dwóch głównych źródeł: własnych ujęć wód głębinowych oraz uzdatnionej wody powierzchniowej i podziemnej zakupionej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.  Ujęcia wód eksploatowane przez PWiK znajdują się na terenie Gliwic, w tym również Ostropy i Wilczego Gardła oraz gminy Rudziniec. Gliwickie ujęcia triasowe obejmują szesnaście studni, w tym trzy na terenie Czechowic. Czwartorzędowe ujęcia w Ostropie to pięć kolejnych studni, ujęcia trzeciorzędowe w Wilczym Gardle to dalsze dwie. Wszystkie studnie wyposażone zostały w nowoczesne instalacje do monitorowania parametrów pracy, zdalne sterowanie oraz zabezpieczenia przeciwwłamaniowe.

Technologia uzdatniania zakłada podczyszczenie oraz ponowne wykorzystanie i uzdatnianie wód popłucznych powstałych w skutek płukania filtrów. Woda uzdatniona kierowana do sieci wodociągowej spełnia wszelkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zdrowia, z dnia 29 marca 2007 r.

Proces uzdatniania wody SUW Gliwice obejmuje:

• napowietrzanie wody w bezciśnieniowych wysokowydajnych aeratorach z wkładem rozdeszczająco separującym
• filtrację I° na filtrach pionowych piętrowych ciśnieniowych odżelaźniających
• ozonowanie pośrednie
• filtrację II° na filtrach pionowych piętrowych ciśnieniowych odmanganiających
• dezynfekcję promieniami UV
• tłoczenie wody uzdatnionej do sieci za pomocą pompowni sieciowej
• dodatkową dezynfekcję podchlorynem sodu wytwarzanym na miejscu z soli
• instalację płukania filtrów wodą oraz powietrzem,
• instalację oczyszczania i zawracania wód popłucznych