Stan Kłodnicy

Wskazujemy, że Spółka nie zajmuje się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na zrzut ścieków lub wód opadowych do rzeki Kłodnicy – nie ma również dostępu do bazy danych o takich pozwoleniach, gdyż nie są to dane gromadzone w Spółce.

Wyjaśniamy, że od 2018 roku większość zadań związanych z wodami przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym również wydawanie zgód wodnoprawnych.

W odpowiedzi na ostatnie wątpliwości wyrażane przez mieszkańców w komentarzach na portalu Facebook do informacji o ponownym pojawieniu się śniętych ryb w Porcie w Gliwicach, a dotyczących tematu zarządzania wodami w naszym mieście, informujemy, że Wydział Gospodarowania Wodami od stycznia 2023 r. działa w PWiK Sp. z o.o. jako Dział Gospodarowania Wodami, który kontynuuje swoje zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami z Miastem Gliwice.

Rozwiązanie to jest logistycznie korzystne z uwagi na szybką dostępność do sprzętu i zasobów ludzkich Spółki i pozwala na podejmowanie działań bez uprzedniego formalnego uzgadniania tych czynności (dla przykładu Spółka posiada własne laboratorium, co pozwala na sprawne pobranie prób do badań).

Dział Gospodarowania Wodami oraz pozostałe Działy Spółki PWIK odpowiadają za szeroki zakres działań, w tym:

  • wydawanie założeń i warunków technicznych dla odprowadzania wód opadowych,
  • analizę i uzgodnienia dokumentacji projektowej związanej z infrastrukturą odprowadzania wód opadowych,
  • bilansowanie ilości i jakości wód opadowych odprowadzanych do rowów, kanałów i potoków, rzek płynących przez nasze miasto,
  • procedowanie pozwoleń wodnoprawnych dla kanalizacji deszczowej należącej do miasta, nadzór nad realizacją obowiązków i warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych,
  • nadzorowanie działania inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową, który na bieżąco monitoruje stan wód w kanalizacji i w rowach wraz z bieżącym informowaniem o stanie wód zarówno pracowników PWIK jak i mieszkańców poprzez tablice informacyjne,
  • utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej oraz rowów miejskich.

Spółka regularnie monitoruje stan wód opadowych w kanalizacji deszczowej w mieście, reagując na wszelkie zgłoszenia mogące wpłynąć na ich jakość, kontroluje także stan rowów i potoków.

Problem śnięcia ryb w Kanale Gliwickim jest jednak na tyle wielowątkowy, skomplikowany, niejednoznaczny w przyczynach i rozpatrywany w kategorii nie tylko lokalnej, że jego rozwiązanie nie jest takie oczywiste na poziomie tylko jednej Spółki bez ciągłej współpracy z pozostałymi instytucjami.

Jako pracownicy spółki miejskiej jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska i dbania o bezpieczeństwo mieszkańców i tak też się dzieje. Jesteśmy otwarci na sugestie i gotowi do dalszych rozmów na temat poprawy stanu wodnego w Gliwicach.

Dodatkowo wskazujemy, że Spółka nie zajmuje się natomiast wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na zrzut ścieków lub wód opadowych do rzeki Kłodnicy – nie ma również dostępu do bazy danych o takich pozwoleniach, gdyż nie są to dane gromadzone w Spółce.

Wyjaśniamy, że od 2018 roku większość zadań związanych z wodami przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym również wydawanie zgód wodnoprawnych.

Jako PWiK Gliwice wystąpiliśmy do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na dwa kluczowe pytania:

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi komentarzami mieszkańców Gliwic na portalu Facebook dotyczącymi sytuacji na Kanale Gliwickim w pobliżu śluzy Łabędy, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat kilku kwestii, które budzą niepokój wśród lokalnej społeczności:

  1. Czy w dniach 13-15 kwietnia br. miały miejsce jakiekolwiek nieprzewidziane zdarzenia, które mogły przyczynić się do powstania piany na wylotach kanału obiegowego przy śluzie Łabędy?
  2. W jaki sposób oraz jak często jest monitorowany stan wody w Kanale Gliwickim, szczególnie w okolicach śluzy Łabędy?

Prosimy o przekazanie szczegółowych informacji, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu tych niepokojących zdarzeń.