Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach zaprasza wszystkie szkoły podstawowe
do udziału w konkursie na najlepsze hasło promujące picie „Gliwickiej z głębin”
Do wygrania poidełko dla szkoły!
Wystarczy zgłosić hasło reklamowe promujące picie wody „Gliwickiej z głębin”, dzięki której masz wpływ, by ograniczyć zużycie plastiku i żyć w myśl zasady zero waste!
Na zgłoszenia czekamy do 13 stycznia 2023 r. Wyboru szkół dokona Komisja Konkursowa.

 

Regulamin konkursu „GLIWICKA Z GŁĘBIN W MOJEJ SZKOLE”.

I. Organizator

1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej jako „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu „GLIWICKA Z GŁĘBIN W MOJEJ SZKOLE” .
2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr: 0000027652 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 631-010-26-08, kapitał zakładowy: 212.416.500,00 zł (zwane dalej „Organizatorem”).

II. Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie hasła promującego picie wody „Gliwickiej z głębin” i ograniczania plastiku w myśl zasady zero waste.

III. Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Promocja zachowań proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nadmiernej produkcji odpadów plastikowych pochodzących ze spożywania wody z jednorazowych butelek plastikowych oraz idei oszczędnego gospodarowania wodą pitną.
2. Podwyższenie świadomości o ekologii, promowanie picia wody i wykorzystywania zasobów naturalnych w postaci wody kranowej w myśl zasady „zero waste”.
3. Uwzględnienie elementów i walorów gliwickiej wody kranowej „Gliwicka z głębin”.
4. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz eko-świadomości młodego pokolenia.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zgłoszenia
1. Konkurs trwa od dnia 20.12.2022 r. do dnia 13.01.2023 r.
2. W konkursie mogą brać udział całe społeczności szkolne lub wybrane oddziały klasowe szkół podstawowych będących jednostkami budżetowymi gminy Gliwice.
3. Hasło konkursowe uczniowie realizują wspólnie z nauczycielami. Szkoła może zgłosić jedno hasło konkursowe.
4. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły – załącznik nr 1.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić hasło zgodne z tematyką i celami  konkursu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Organizatora.
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu opisanych w niniejszym regulaminie oraz z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Hasła nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
10. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie hasła wraz z kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, na skrzynkę e-mail PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach pod adresem: bok@pwik.gliwice.pl z dopiskiem „Konkurs – GLIWICKA Z GŁĘBIN W MOJEJ SZKOLE” w terminie do dnia 13.01.2023 r. (rozpatrywane będą tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do w/w dnia do godz. 11.59).
11. Niekompletność zgłoszenia oraz jego przesłanie po terminie skutkuje dyskwalifikacją.

V. Ocena haseł konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zgłoszone hasła bez ujawnienia ich Autorów.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
4. Komisja Konkursowa oceniać będzie przesłane hasła wspólnie dla każdej ze szkół i zdecyduje o przyznaniu jednej nagrody dla zwycięskiej placówki.
5. Kryteria oceny prac konkursowych:
a. zgodność z przedmiotem konkursu,
b. oryginalny sposób interpretacji tematu,
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 17.01.2023 r. Odnośna informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną oraz telefonicznie do sekretariatów szkół. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wyłącznie zwycięskim szkołom
8. Zwycięska szkoła zobowiązana jest do dostarczenia Organizatorowi oświadczeń zgód  na prezentację wizerunku oraz innych danych uczestników Konkursu (uczniów), zgodnie  z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz warunki ogólne
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu oraz nauczycieli (opiekunów artystycznych prac konkursowych), pozyskanych w celu realizacji konkursu jest Organizator. Można skontaktować się z nami drogą pocztową na adres naszej siedziby lub w formie elektronicznej na adres: konkurs@pwik.gliwice.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: iod@pwik.gliwice.pl
2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu celem wzięcia udziału w konkursie wyrażają w karcie zgłoszenia zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu w celu realizacji konkursu, a w przypadku wygrania nagrody na to, by dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, szkoły oraz wizerunku uczestnika zostały utrwalone i rozpowszechnione w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych związanych z konkursem i Organizatorem (w szczególności: na stronie internetowej Organizatora konkursu, na wystawach pokonkursowych, materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu, w tym w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych). Nauczyciele (opiekunowie artystyczni prac konkursowych) również wyrażają w karcie zgłoszenia zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu oraz nauczycieli (opiekunów artystycznych prac konkursowych) przetwarzanych w celu realizacji konkursu jest zgoda osoby której dane dotyczą (za uczestnika konkursu udziela jej rodzic/opiekun prawny).  Jednocześnie Organizator będzie przetwarzał te dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem, co jest tzw. prawnie uzasadnionym interesem Organizatora.
3. Podanie danych, wskazanych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie/realizacji konkursu.
4. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania (z zastrzeżeniem części VIII Regulaminu dot. praw autorskich), natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji konkursu, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń. Po ustaniu wyżej opisanych okresów dane zostaną trwale usunięte (z zastrzeżeniem imienia i nazwiska autora pracy, związanym z zapisami dot. praw autorskich opisanymi w części IX Regulaminu).
6. Każdy z uczestników, w imieniu którego działa rodzic/opiekun prawny oraz rodzic/opiekun prawny jak również nauczyciel (opiekun prac konkursowych), z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w RODO mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody (przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
7. Przetwarzane w celu realizacji konkursu dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które na zlecenie Organizatora wykonują czynności wspierające jego działalność, w szczególności: firmom świadczącym usługi IT, dostawcom usług drukarskich oraz osobom lub podmiotom, którym dane zostaną udostępnione w efekcie rozpowszechniania danych na zgłoszonych pracach poprzez te formy ich rozpowszechniania, na które wyrażona została zgoda.
8. Przetwarzane w celu realizacji konkursu dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Organizatora do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
9. Zgłoszenie hasła do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
10. Zgłoszenie hasła do konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż hasło nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich określonych powyżej, zgłaszający hasło, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje Organizatorom koszty poniesione z tego tytułu.
11. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094, z późn. zm.).

VII. Nagrody
1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagrody rzeczowej w postaci zdroju wodnego dla siedmiu zwycięskich placówek szkolnych.
2. Nagrody przekazane zostaną bezpośrednio do szkół na podstawie protokołu odbioru po ogłoszeniu wyników Konkursu.
3. Za dostawę i montaż zdroju wodnego odpowiada Organizator, który przystąpi do czynności montażowych po weryfikacji technicznych możliwości montażu urządzenia wynikających z usytuowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w szkole, aby zapewnić doprowadzenie wody zimnej i podłączenie do kanalizacji.
4. Zwycięzca po zamontowaniu zdroju wodnego przez Organizatora zobowiązuje się do przekazywania Organizatorowi danych dotyczących użytkowania urządzenia tj. danych na temat zużycia wody w zdroju (zgodnie z odczytem wodomierza), raz na koniec każdego miesiąca przez okres jednego roku od momentu instalacji i użytkowania potwierdzonego protokołem odbioru.

VIII. Prawo własności i prawo wykorzystania hasła
1. Zgłoszenie hasła do Konkursu oraz zwycięstwo w Konkursie jest równoznaczne z bezpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do hasła na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych, na następujących polach eksploatacji:
a.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania hasła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie (także w sieci Internet), odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Zgłoszone hasło staje się własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

IX. Postanowienia końcowe
1. Zwycięskie oraz najciekawsze hasła zostaną opublikowane m.in. na portalu internetowym Organizatora, fanpage’u PWiK Gliwice, mediach informujących o konkursie.
2. Z wręczenia nagród przeprowadzona zostanie fotorelacja. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia na stronie internetowej Organizatora, fanpage’u PWiK Gliwice, mediach informujących o konkursie.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, Barbara Wasyliszyn, e-mail: barbara.wasyliszyn@pwik.gliwice.pl