W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180) Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach uprzejmie informuje, że „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec i Zbrosławice na rok 2018″ obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku do ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dniu 25.04.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach otrzymało potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.

Taryfy dla zbiorowego z zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice. 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.