Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego oraz art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość przekazywania wybudowanych przez Inwestorów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnej na stan majątkowy PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na zasadach obowiązujących w Spółce.

ISTNIEJĄCE SIECI WYBUDOWANE PRZEZ PRYWATNYCH INWESTORÓW

1. Co zrobić, aby przekazać odpłatnie na stan majątkowy Spółki istniejące sieci wodno-kanalizacyjne wybudowane przez prywatnych Inwestorów. 
• można złożyć wniosek o przejęcie Urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego wg wzoru (wniosek o przejęcie urządzenia wod-kan), przyłączonych do sieci należących do Spółki, załączając wymagane dokumenty,
• następuje badanie zasadności zgłoszonych roszczeń i zgodności z przepisami prawa,
• zawarcie umowy dzierżawy na czas do dnia jej wykupu,
• zawarcie umowy sprzedaży urządzeń.

2. Jak szacowana jest wartość urządzeń.
Wartość urządzeń określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego metodą dochodową lub inną metodą wyceny.

! WAŻNE Procedury obowiązujące w Spółce nie ograniczają, ani nie wyłączają praw Inwestora prywatnego do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Inwestor ma możliwość zapoznania się z treścią wzorów umów tj. dzierżawy oraz sprzedaży urządzeń – dostępnych do wglądu w Dziale Rozwoju Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnych, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice pok. 310

Szczegółowe informacje w sprawie procedury przejęcia sieci można uzyskać telefonicznie 32 428 45 02