Licznik wody może zamarznąć

Czy pamiętasz o tym, by zabezpieczyć urządzenia wodociągowe przed zimą? Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości – warto to zrobić, zanim spadnie temperatura. W okresie zimowym właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym.

Okres zimowy wymaga od właścicieli nieruchomości prac porządkowych zabezpieczających m.in. przed niskimi temperaturami. Te mają wpływ m.in. na urządzenia wodociągowe, które nieodpowiednio lub w ogóle niezabezpieczone, mogą ulec awarii. Warto nadmienić, że ten obowiązek leży po stronie właśnie właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Co trzeba zrobić?

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnić drzwi i okna,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza,
  • dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych – usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu, a także należy zwrócić uwagę, żeby studnia w okresie mrozów była dokładnie zamknięta,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia należy ocieplić,
  • jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem – należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Jeśli odpowiednio wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie urządzeń wodociągowych przed mrozem, skutkiem może być nie tylko brak wody. Po likwidacji usterki często konieczna jest wymiana i wodomierza i uszkodzonej instalacji, co generuje dodatkowe koszty, obciążające właściciela.

A jeśli jednak urządzenia zamarzną? 

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody. Wyciek prosimy zgłosić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach pod numer telefonu – 32 428 44 44. Wówczas PWiK dokona wymiany wodomierza.