Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w dniu 30 czerwca 2021r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. Z dniem tym jednocześnie upłynęła trzyletnia kadencja Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.06.2021r. określiła, że Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach następnej kadencji będzie jednoosobowy. Na funkcję Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach Rada Nadzorcza powołała Pana mgr. inż. Adama Ciekańskiego.

Pan Adam Ciekański dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., gdzie skutecznie przeprowadził restrukturyzację organizacyjną Spółki. W ciągu tego okresu Spółka pozyskała finansowanie i przeprowadziła znaczący program inwestycyjny budowy infrastruktury produkcji i dystrybucji wody, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków docelowo obsługującej całą aglomerację Pilchowice.

Pan Adam Ciekański jest absolwentem wydziałów Elektroniki i Telekomunikacji oraz Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.