Laboratorium

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach świadczy akredytowane usługi laboratoryjne dla klientów indywidualnych jaki i instytucjonalnych oferując szeroki zakres badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wraz z usługą pobierania próbek.
Pomiary i badania wykonujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz z obowiązującymi dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie.
Od 2007 roku posiadamy akredytację PCA o nr  AB 814. 
Szeroki zakres akredytacji oraz zatwierdzenia, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach, umożliwiają nam realizację usług pomiarowych i analitycznych w obszarach regulowanych prawnie. Nasi specjaliści służą pomocą w zakresie oferty usług laboratorium oraz doboru parametrów badań.

Jak zlecić badanie?

1. Określ cel badania    

Przeprowadziłeś się do nowego domu, zrobiłeś odwiert studni, otwierasz lokal gastronomiczny, gabinet medyczny, świadczysz usługi hotelarskie i musisz wykonać badania by przedstawić je inspekcji sanitarnej, a może troszczysz się o zdrowie swoje i najbliższych. Każdy Twój cel jest dla nas tak samo ważny.

2. Zdecyduj jak dostarczysz materiał do badania

W ramach kompleksowej obsługi oferujemy akredytowane pobieranie próbek do badań oraz ich transport w monitorowanych warunkach chłodniczych. Możesz również pobrać próbki samodzielnie, korzystając z instrukcji podanej na stronie.


3. Skontaktuj się z nami i zleć badanie

Dbając o Twoją wygodę przygotowaliśmy formularz kontaktowy zawierający najważniejsze dane, umożliwiające naszym specjalistom doradztwo oraz dobór parametrów badań odpowiadających twoim potrzebom.

→ Wyślij formularz lub napisz bezpośrednio na adres e-mail: labwody@pwik.gliwice.pl podając informacje tożsame z treścią zawartą w powyższym formularzu kontaktowym.
→ My skontaktujemy się z Tobą, celem ustalenia szczegółów.

Wykonujemy badania w zakresie:

I. Badania Wody

1. Woda do spożycia, głębinowa, powierzchniowa

Wykonujemy badania wody do spożycia zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia.

Analiza obejmuje pełen zakres badań:

→ Podstawowy zakres parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

→ Rozszerzony zakres parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

→ Substancje promieniotwórcze

Miejsce, czas  i sposób pobierania materiału do badania ma istotne znaczenia dla miarodajności wyników.
Służymy pomocą w ustaleniu właściwego i reprezentatywnego punktu pobrania próbki oraz transport w monitorowanych warunkach chłodniczych.

2. Woda ze studni

Oferujemy możliwość wykonania badań wody z ujęć indywidualnych (studni wierconych i kopanych). Zakres badań ustalamy w zależności od celu użytkowania ujmowanej wody.

Warto wiedzieć – w przypadku wody do picia, niezbędnym elementem badań będzie analiza bakteriologiczna, zawartość domieszek i zanieczyszczań, która pozwoli wykluczyć ewentualne zanieczyszczenie warstwy wodonośnej. Dzięki badaniom powyższych parametrów  otrzymujesz kompleksową informację dotyczącą jakości wody, w jakim zakresie można ją użytkować oraz czy i w jaki sposób powinna być uzdatniana.

3. Badania dla Sanepidu

Wykonujemy badania niezbędne przy składaniu wniosków o odbiór sanitarny w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczących.

→ Odbioru placówek gastronomicznych i spożywczych zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres badań wody pobranej z danego lokalu obejmuje parametry:
• Grupa coli, Escherichia coli, Enterokoki.
• Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C po 72 h.
• Clostridium perfringens (dla wód powierzchniowych i mieszanych, powierzchniowych i głębinowych).

→ Wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez obiekty użyteczności publicznej.
• Zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne.
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą (szpitale).
• Administratorów budynków zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty, pensjonaty).
• Administratorów budynków użyteczności publicznej (domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola  i żłobki, i in.) – badania wody w kierunku obecności bakterii Legionella sp.

4. Podłączenia do sieci PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach

Oferujemy badania wody z włączanych do sieci nowo budowanych rurociągów. Badania wykonywane są zgodnie z wytycznymi warunków technicznych płukania i dezynfekcji rurociągów. Badania obejmują:
→ Pobieranie próbki przez certyfikowanego próbkobiorcę.
→ Wykonanie badań zawartości chloru w miejscu pobierania.
→ Laboratoryjne analizy bakteriologiczne i chemiczne.
• Grupa coli, Escherichia coli, Enterokoki.
• Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C po 72 h Clostridium perfringens (dla wód powierzchniowych i mieszanych powierzchniowych i głębinowych) mętność i żelazo.

5. Pozostałe badania

→ Badania wód magazynowanych w cysternach i zbiornikach w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia (Dz.U.2017.2294).
→ Badania wód mineralnych i źródlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2011.85.466).
→ Badania wód do dializ w oparciu o zakres Farmakopei Polskiej wyd. IX  Z 2011r. i wyd. X z 2014r.
→ Badania wód technologicznych.

II. Badania Ścieków i osadów ściekowych

Laboratorium PWiK Sp. z o. o.  oferuje szeroki zakres akredytowanych badań fizykochemicznych ścieków oraz akredytowane pobieranie próbek chwilowych i średniodobowych proporcjonalnych do czasu/przepływu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zakres badań ścieków oczyszczonych jest ustalany w zależności od twoich wymagań, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 ws. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

2. Kontrola jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji.

Zakres badań jest wykonywany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28.06.2019 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2019.1220).

3. Kontrola jakości ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi

Zakres badań jest wykonywany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311).

4. Osady ściekowe

Oferujemy szeroki zakres akredytowanych badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych osadów ściekowych oraz akredytowane pobieranie próbek zgodnie z  obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015.257).