Aktualności2020wrzesieńNowe warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/751-nowe-warunki-przylaczenia-do-sieci-wodno-kanalizacyjnych.html

Aktualności

21 września 2020

I. Jak uzyskać warunki przyłączenia do sieci?
1. Należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa.
W tym celu można wypełnić odpowiedni wzór wniosku lub wystąpić z własnym wnioskiem, w którym będą zawarte wymagane informacje zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Na podstawie kompletnego wniosku PWiK wydaje dokument: „Warunki przyłączenia do sieci”.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla budynków jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej.
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla pozostałej zabudowy.

II. Jakie informacje powinien zawierać wniosek?
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci winien zawierać co najmniej:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych,
5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń,
6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Wnioskodawca uprawniony jest wskazać we wniosku inne informacje lub załączniki, które nie zostały przewidziane w Ustawie.

III. Jak długo ważne są warunki przyłączenia do sieci?
Warunki przyłączenia do sieci ważne są na okres dwóch lat od dnia ich wydania.
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471.) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie w/w Ustawy zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia obowiązywania niniejszej ustawy, tj. od dnia 19.09.2020 r. 

IV. W jakich terminach rozpatrywane są wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci?
1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
a) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
b) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
3. Do terminów określonych w punktach 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

V. Co zrobić, aby przyłączyć się do sieci?
1. Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.6)), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne co upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.
2. Zamiar rozpoczęcia robót winien być zgłoszony w przedsiębiorstwie.
3. Po włączeniu się do sieci wodno-kanalizacyjnej i podpisaniu protokołu odbioru, następuje podpisanie umowy i montaż wodomierza.

VI. Co w przypadku, gdy w pobliżu nieruchomości brak jest sieci wodno-kanalizacyjnej i kiedy Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci?
1. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania Warunków przyłączenia do sieci w następujących przypadkach:
a) nieistnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego,
b) braku możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni),
c) nieposiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych powyżej Przedsiębiorstwo wydaje dokument zatytułowany jako „Odmowa wydania warunków przyłączenia”.
3. W przypadku, gdy wydano „Odmowę wydania warunków przyłączenia” ze względu na brak urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, do których nieruchomość może być podłączona a budowa urządzeń koniecznych do przyłączenia nieruchomości Inwestora do sieci spółki nie jest przewidziana w aktualnym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki, Inwestor ma możliwość wybudowania ich na własny koszt i we własnym zakresie. Informacje dotyczące odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo umieszczone są na stronie internetowej Spółki.

w górę