Aktualności2019grudzieńBiała lista a konta wirtualne - wyjaśnienia
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/690-biala-lista-a-konta-wirtualne-wyjasnienia.html

Aktualności

18 grudnia 2019

ODBIORCY WODY I ŚCIEKÓW 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Gliwice informuje, że rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym do Urzędu Skarbowego jest rachunek bankowy o numerze:
11 1030 1508 0000 0008 0434 7054 
który znajduje się w Wykazie podatników VAT tzw.  „białej liście” dostępnej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/.

Do wyżej wymienionego rachunku przypisane są rachunki indywidualne wirtualne/subkonta dla odbiorców, które są wygenerowane na fakturach za dostarczoną wodę i odbiór ścieków  jako prawidłowe do dokonywania zapłat.

Wpłaty na rachunki/subkonta, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jako wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne/subkonta nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Urzędu Skarbowego  w celu ich zamieszczenia w wykazie.

Rachunki wirtualne wykorzystywane przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę nie będą uwidaczniane w wykazie podatków VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art.49 ust.1 pkt.1 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz.2187 z póżn.zm). 

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczone są wyjaśnienia następującej treści, że „Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu(…)zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi”.               

Z uwagi na powyższe regulacje, prosimy o dokonywanie zapłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków  na podane na Państwa fakturze rachunki indywidualne.

Oficjalny komunikat PWIK

 

w górę