Aktualności2019kwiecieńNasze 15 lat w Unii Europejskiej.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/619-nasze-15-lat-w-unii-europejskiej.html

Aktualności

30 kwietnia 2019

 

 

 

1 maja 2019 obchodzimy piętnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki obecności w UE, a zwłaszcza dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich, nasze otoczenie przeszło niesamowitą metamorfozę. Efekty widać także w Gliwicach, między innymi poprzez zrealizowane inwestycje infrastrukturalne w sektorze wodno-kanalizacyjnym. 

Od 15 lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach realizowało kompleksową strategię wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między obywatelami Unii Europejskiej. Jednym z największych zadań inwestycyjnych dotowanych z funduszy unijnych i realizowanych w mieście była modernizacja gospodarki ściekowej. Dzięki inwestycjom o łącznej wartości około 328 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej o wartości 164 mln PLN, 99% mieszkańców ma dostęp do nowoczesnej kanalizacji. Jednak przystosowanie do europejskiego poziomu ochrony środowiska naturalnego, Gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaczęło już przed oficjalnym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem była budowa nowoczesnej oczyszczalni dla miasta Gliwice, jako jednego z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście. 23 października 2001 roku nastąpiło uroczyste uruchomienie „serca oczyszczalni” – reaktora biologicznego. Tym samym rozpoczął się rozruch technologiczny, który zakończył się w 2002 roku. W tamtym czasie był to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie i do dnia dzisiejszego stale wpływa na poprawę stanu wód regionu. Wraz z powstaniem oczyszczalni rozbudowano także system kanalizacji sanitarnej ∙ 112 km, deszczowej ∙ 54 km oraz ogólnospławnej ∙ 8 km. W ramach inwestycji wykonano również 7 przepompowni ścieków. Za efektywne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” zostaliśmy nagrodzeni prestiżowym tytułem „Lidera Eko-Inwestycji”, przyznawanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Gratulacje złożył także od m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

”Europa – tak naprawdę – zaczyna się w naszych regionach. W naszych miastach, dzielnicach. Dlatego doniosłe znaczenie mają inwestycje takie, jak ta. Pozwala ona Gliwicom jeszcze lepiej wypełniać najlepsze europejskie standardy. Tym większe słowa uznania.”

 

Profesor Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
wrzesień 2010

Spółka nieustannie stawiała sobie nowe, ambitne cele do zrealizowania. Kolejne pozyskane środki unijne zapoczątkowały drugi etap wdrażania projektów modernizacyjnych, który został zakończony w 2015 roku. Obejmował on Centralną Oczyszczalnię Ścieków, która została w pełni unowocześniona pod względem mechanicznym, jak i biologicznym. Modernizacja była konieczna ze względu na zmieniający się - w wyniku coraz większej urbanizacji miasta - skład osadów dostających się do oczyszczalni. W procesie zmian poddano hermetyzacji stację zlewczą. Wytwarzany w procesach fermentacyjnych biogaz, zagospodarowywany jest obecnie jako źródło energii cieplnej i elektrycznej. Zaspokaja on potrzeby własne przedsiębiorstwa, zaś nadwyżka - potwierdzona świadectwami wytworzenia w odnawialnym źródle energii - sprzedawana jest na wolnym rynku energetycznym. Zmodernizowaniu uległa również Stacja Uzdatniania Wody w Łabędach. Wybudowano nowe obiekty, infrastrukturę monitoringu oraz zainstalowano urządzenia związane z technologią uzdatniania wody opartej na ozonowaniu. Woda - pobierana z podziemnych ujęć - doprowadzana jest do stacji dwoma niezależnymi ciągami technologicznymi, co zapewnia jej dostawy w przypadku wystąpienia awarii. Hermetycznie zamknięty układ gwarantuje bezpieczeństwo wody przed skażeniem. Proces jest w pełni zautomatyzowany, a parametry wody na bieżąco monitorowane. Cały cykl inwestycyjny drugiego etapu obejmował 17 zadań projektowych. Oprócz tych, wyżej wymienionych, przeprowadzono również budowę stacji zrzutów osadów na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków, zakupiono pojazdy specjalistyczne, służące do obsługi sieci, jej konserwacji oraz przeprowadzono modernizację 2,3 km wodociągu. Wybudowano również 2,1 km kanalizacji deszczowej, 74 km sieci kanalizacji sanitarnej w trzech ostatnich, nie skanalizowanych dzielnicach miasta – Bojkowie, Ostropie i Wójtowej Wsi.

Galeria zdjęć

Zakończenie I etapu "Modernizacja gospodarki ściekowej" 2010 r.
Zakończenie I etapu projektu "Modernizacja gospodarki ściekowej" 2010 r.
List Minister Elżbiety Bieńkowskiej z okazji 10-lecia Polski w UE 2014 r.
Wystawa z okazji 10 lat Polski w UE - podsumowanie osiągnięć 2014 r.
10 lat Polski w UE - obchody 2014 r.
10 lat Polski w UE - obchody 2014 r.
15 lat Polski w Unii Europejskiej 2019 r.

w górę