Aktualności2020majZjednoczeni w różnorodności.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/619-nasze-15-lat-w-unii-europejskiej.html

Aktualności

09 maja 2020

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to nie tylko korzyści ekonomiczne, to również wspólnota wartości i poczucie więzi z obywatelami innych narodów. Zjednoczeni w różnorodności to hasło, które przyświeca działaniom Unii Europejskiej.

1 maja 2020 roku będziemy świętować kolejną, szesnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przez te wszystkie lata, dzięki współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim nasze otoczenie przeszło wielką metamorfozę. 

Od wielu lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach realizowało kompleksową strategię wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między obywatelami Unii Europejskiej.

Jednym z największych zadań inwestycyjnych dotowanych z funduszy unijnych i realizowanych w Gliwicach była modernizacja gospodarki ściekowej. Dzięki inwestycjom o łącznej wartości około 328 mln PLN, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej o wartości 164 mln PLN, 99% mieszkańców ma dostęp do nowoczesnej kanalizacji.

Jednak przystosowanie do europejskiego poziomu ochrony środowiska naturalnego zaczęło się już przed oficjalnym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem była budowa nowoczesnej oczyszczalni dla miasta Gliwice, jako jednego z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Wraz z powstaniem oczyszczalni rozbudowano także system kanalizacji sanitarnej, wykonano  nowe przepompownie ścieków.

Za efektywne wykorzystanie dotacji przeznaczonej na projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” Spółka została nagrodzona prestiżowym tytułem „Lidera Eko-Inwestycji”, przyznawanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Gratulacje złożył także od m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

”Europa – tak naprawdę – zaczyna się w naszych regionach. W naszych miastach, dzielnicach. Dlatego doniosłe znaczenie mają inwestycje takie, jak ta. Pozwala ona Gliwicom jeszcze lepiej wypełniać najlepsze europejskie standardy. Tym większe słowa uznania.”
                                               Prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wrzesień 2010 r.

Spółka nieustannie stawiała sobie nowe, ambitne cele do zrealizowania. Kolejne pozyskane środki unijne zapoczątkowały drugi etap wdrażania projektów modernizacyjnych, który został zakończony w 2015 roku. Obejmował on Centralną Oczyszczalnię Ścieków, która została w pełni unowocześniona pod względem mechanicznym, jak i biologicznym. Modernizacja była konieczna ze względu na zmieniający się - w wyniku coraz większej urbanizacji miasta - skład osadów dostających się do oczyszczalni. Zmodernizowaniu uległa również Stacja Uzdatniania Wody w Łabędach. Wybudowano nowe obiekty, wprowadzono technologię uzdatniania wody opartej na ozonowaniu.

Cały cykl inwestycyjny drugiego etapu obejmował 17 zadań projektowych. Oprócz tych, wyżej wymienionych, przeprowadzono również budowę stacji zrzutów osadów, zakupiono pojazdy specjalistyczne, służące do obsługi sieci oraz przeprowadzono modernizację wodociągu. Wybudowano również dodatkowe 74 km sieci kanalizacji sanitarnej w trzech ostatnich, nie skanalizowanych dzielnicach miasta – Bojkowie, Ostropie i Wójtowej Wsi.

w górę