Aktualności2018czerwiecInformacja o ochronie danych osobowych - RODO
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/516-informacja-o-ochronie-danych-osobowych-rodo.html

Aktualności

03 czerwca 2018
KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jako administrator danych informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej również jako: „PWiK” lub „Administrator”), tel. 32 232 25 12 ; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl
  2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl 
  3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. 
  4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub do czasu jego ustanowienia – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 
  5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
  6. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.
  7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).
  8. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym PWiK ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz PWiK usługi niezbędne do wykonywania umowy. 
  9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PWiK w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.

 

w górę