Aktualności2018majINFORMACJA
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/500-informacja.html

Aktualności

09 maja 2018

W dniu 11 grudnia 2017 roku weszły w życie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które nowelizują tryb zatwierdzania nowych taryf za dostarczaną wodę i odbioru ścieków. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, które zatwierdziły: Rada Miasta Gliwice, Rada Miejska w Pyskowicach, Rada Miejska w Sośnicowicach, Rada Gminy Rudziniec oraz Rada Gminy Zbrosławice - obowiązuje tylko do 180 dni licząc od wspomnianego wcześniej 11 grudnia 2017 roku. Po upływie w/w terminu obowiązywać będzie taryfa zatwierdzana przez nowy organ będący regulatorem rynku usług wodnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE – do którego został złożony pierwszy wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 3 lat. Należy jeszcze wspomnieć, że Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków właściwy Minister podpisał w dniu 27 lutego 2018 roku, Rozporządzenie zostało opublikowane dnia 2 marca 2018 roku, weszło w życie w dniu 3 marca – natomiast do 12 marca wszystkie przedsiębiorstwa były zobowiązane złożyć wnioski o nową taryfę. Wraz z szybkim tempem legislacyjnym – tygodniowym terminem przygotowania wniosku - zmieniały się również ministerstwa odpowiedzialne za ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu (…) na początku był to Minister Budownictwa, następnie Minister Środowiska, a obecnie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w dniu 12 marca 2018 r. złożyło wniosek taryfowy z prośbą o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, i zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Rudziniec - na okres 3 lat. Wysokość zaproponowanej taryfy uwzględnia płynność finansową spółki, zapewnia środki na dalszy rozwój oraz prowadzenie inwestycji i modernizacji infrastruktury technicznej, a przede wszystkim zapewnia zrównoważony wzrost cen za wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. W kształtowaniu taryfy uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3 % na rok 2018 i 2019 oraz 2,5 % na rok 2020 i 2021 ogłoszony przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów. W taryfach uwzględniono również opłaty za usługi wodne wyliczone zgodnie z nowym Prawem Wodnym. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję w dniu 25 kwietnia 2018 r. zatwierdzającą ustalone przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach taryfy. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo Wodne.
Tą decyzją Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach otrzymało potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych. Nowa ustawa o zbiorowym (…) sztywno reguluje tryb wejścia w życie taryf – 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nowe taryfy zaczną obowiązywać prawdopodobnie około 28-30 maja 2018 r.


Zaproponowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018-2021.

w górę