Aktualności2018styczeńEfekt ekologiczny osiągnięty!
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/473-efekt-ekologiczny-osiagniety.html

Aktualności

05 stycznia 2018

Dziękujemy mieszkańcom Gliwic.

      8 159 podłączonych mieszkańców i 74 km sieci kanalizacji sanitarnej, która swoim zasięgiem objęła dzielnice Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś - to tylko liczby, ale obrazują skalę ukończonego projektu budowy kanalizacji w trzech do tej pory nieskanalizowanych dzielnicach miasta. Jednak na liczby nie da się przełożyć korzyści jakie od teraz będą odczuwali zarówno mieszkańcy, jak i środowisko naturalne.

     Osiągnięty z końcem 2017 roku efekt ekologiczny był celem strategicznym by z sukcesem zakończyć projekt porządkujący gospodarkę ściekową Miasta Gliwice zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dla zapewnienia stopniowego wypełniania krajowych i unijnych regulacji oraz strategii w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

    Zakończona inwestycja była kontynuacją przedsięwzięć podejmowanych w latach ubiegłych przez gliwickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mających na celu poprawę i wyposażenie miasta w infrastrukturę wodno–ściekową. Działania obejmowały dwa etapy.
Pierwszy „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” składał się z 13 kontraktów na roboty budowlane dla dzielnic miasta: Brzezinka, Żerniki, Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska, ul. Tarnogórska, ul. Kozielska, Stare Miasto, Czechowice. W jego ramach powstało 112 km kanalizacji sanitarnej, 54 km kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej. W skład inwestycji wchodziło także wykonanie 7 przepompowni ścieków. Nowa kanalizacja sanitarna została włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku w 2002 roku. Dalsze inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej kontynuowane były w ramach drugiego etapu - „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap" - którego realizacja zakończyła się 31 grudnia 2015 roku. Projekt obejmował 17 zadań m.in modernizację Stacji Uzdatniania Wody, budowę Stacji Zrzutu Osadów, modernizację 2,3 km wodociągu w tym oddane do użytku 2,1 km kanalizacji deszczowej i 74 km sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bojków, Ostropa i Dolna Wieś.

                                                                                                                          Zarząd
                                                                                                    Przedsiębiorstwa Wodociągów
                                                                                                    i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwicach

w górę