PrzetargiAktualneRoboty budowlane w zakresie usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych.
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/685-roboty-budowlane-w-zakresie-usuwania-awarii-urzadzen-kanalizacyjnych.html

Przetargi

06 grudnia 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
ogłasza przetarg:

Symbol przetargu:

R01/69/2019

Zakres przetargu:

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii  urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także robót odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonywanych robotach na terenie działalności PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach.

Miejsce i data składania ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych II piętro, do dnia 17-12-2019r. do godz. 9.00

Data otwarcia ofert:

dnia 17-12-2019r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, sala konferencyjna parter

Tryb przetargu:

Przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice

Wadium:

80 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

250 000,00 zł

Termin realizacji zamówienia:

Do 31.12.2021r.

Kryterium oceny:

  1. cena roboczogodziny -70%
  2. cena średniego współczynnika robót bezwykopowych -10%
  3. cena średniego współczynnika robót drogowych – 20%

 

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Pani Ewa Suchaja-Witek - Dział Inwestycji i Remontów - tel. (32) 428-44-96 w godzinach: 700 - 1500

Pan Michał Giller - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, tel. (32) 428-44-74 w godz. 700 - 1500

Opis:

Oferenci mogą bezpłatnie pobrać Materiały Przetargowe pod adresem strony internetowej www.pwik.gliwice.pl

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia określonego w Materiałach Przetargowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (równoważnych). Wykonawcy winni złożyć oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Materiałach Przetargowych

 

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający ma możliwość prowadzenia z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu negocjacji dotyczących ceny oraz innych kryteriów oceny ofert

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z umową, której istotne postanowienia zawarte są w Materiałach Przetargowych

Załączniki:

 

Materiały Przetargowe R01/69/2019

Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

w górę