PrzetargiAktualneCzyszczenie wodociągów wody surowej metodą hydromechaniczną.
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/673-czyszczenie-wodociagow-wody-surowej-metoda-hydromechaniczna.html

Przetargi

10 października 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
ogłasza przetarg:

Symbol przetargu:

R01/54/2019

Zakres przetargu:

Czyszczenie wodociągów wody surowej metodą hydromechaniczną.

Miejsce i data składania ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych II piętro, do dnia 22-10-2019r. do godz. 9.00

Data otwarcia ofert:

dnia 22-10-2019 r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, sala konferencyjna parter

Tryb przetargu:

Przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice

Wadium:

10 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

5 % wartości umowy brutto przed jej podpisaniem

Termin realizacji zamówienia:

Do 31.12.2019r.

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Pan Krzysztof Wilczak - Dział Sieci Wodociągowej i Gospodarki Magazynowej - tel. (32) 338-71-62 w godzinach: 700 - 1500

Pani Michał Giller - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, tel. (32) 428-44-74 w godz. 700 - 1500

Opis:

Oferenci mogą bezpłatnie pobrać Materiały Przetargowe pod adresem strony internetowej www.pwik.gliwice.pl

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia określonego w Materiałach Przetargowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (równoważnych). Wykonawcy winni złożyć oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości niniejszego zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający ma możliwość prowadzenia z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu negocjacji dotyczących ceny oraz innych kryteriów oceny ofert

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z umową, której istotne postanowienia zawarte są w Materiałach Przetargowych

Załączniki:

 

Materiały Przetargowe R01/54/2019

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

w górę