PrzetargiAktualneDostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu VAN z napędem elektrycznym
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/667-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-dostawczego-do-35-t-typu-van-z-napedem-elektrycznym.html

Przetargi

18 września 2019

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

1.    Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (0-32) 232-17-06, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl, przetargi@pwik.gliwice.pl2.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu VAN z napędem elektrycznym - nr 01 41 2019.
3.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t typu VAN z napędem elektrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1 i 7 do SIWZ.
4.    Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 443 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
5.    Termin realizacji: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie  wskazanym w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż do 20.12.2019r
6.    Kryteria oceny ofert:

Nr    Kryterium i waga
1.    Cena - waga 70 % = 70 pkt
2.    Okres gwarancji i rękojmi - waga 30 % = 30 pkt

7.    Wadium: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
8.    Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia 21-10-2019r. do godz. 11.00.
9.    Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
10.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, dnia 21-10-2019r. godz. 12.00.
11.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 13-09-2019r.

Uwagi:
Kontakt z Zamawiającym następuje poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej do dnia: 21-10-2019r. do godz. 11.00.
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie dokumentu: Michał Giller, tel. (32) 428-44-74.

w górę