PrzetargiAktualneBudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 mm wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach – etap II
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/666-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-500-mm-wzdluz-ul-bojkowskiej-w-gliwicach-etap-ii.html

Przetargi

13 września 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
ogłasza przetarg:

Symbol przetargu:

R01/50/2019

Zakres przetargu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 mm wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach – etap II z wyłączeniem budowy odcinka sieci od studni S1 do studni S2 w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Miejsce i data składania ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych II piętro, do dnia 30-09-2019r. do godz. 9.00

Data otwarcia ofert:

dnia 30-09-2019r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, sala konferencyjna parter

Tryb przetargu:

Przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice

Wadium:

250 000,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

10% wartości umowy brutto przed jej podpisaniem

Termin realizacji zamówienia:

  1. roboty budowlane - do 30.09.2021 r.
  2. uzyskanie wymaganej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do 6 tygodni od daty zakończenia robót budowlanych,
  3. uzyskanie poświadczonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach mapy zasadniczej powykonawczej z nakładką S+E+U (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD) w terminie do dnia 15.12.2021 r.

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Pan Dariusz Płachetko – Dział Inwestycji i Remontów – tel. (32) 338-71-70 w godz. 700 - 1500

Pani Michał Giller - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, tel. (32) 428-44-74 w godz. 700 - 1500

Opis:

Oferenci mogą bezpłatnie pobrać Materiały Przetargowe pod adresem strony internetowej www.pwik.gliwice.pl

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia określonego w Materiałach Przetargowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (równoważnych). Wykonawcy winni złożyć oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego

 

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający ma możliwość prowadzenia z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu negocjacji dotyczących ceny oraz innych kryteriów oceny ofert

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z umową, której istotne postanowienia zawarte są w Materiałach Przetargowych

Załączniki:

 

Materiały Przetargowe R01/50/2019

Dokumentacja Projektowa

Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyniku

 

w górę