PrzetargiAktualneRozbudowa kanalizacji sanitarnej o dwa zbiorniki retencyjne dla tłoczni ścieków w Bojkowie
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/665-rozbudowa-kanalizacji-sanitarnej-o-dwa-zbiorniki-retencyjne-dla-tloczni-sciekow-w-bojkowie.html

Przetargi

13 września 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
ogłasza przetarg:

Symbol przetargu:

R01/23/2019

Zakres przetargu:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej o dwa zbiorniki retencyjne dla tłoczni ścieków w Bojkowie przy ul. Żytniej oraz odwodnienie terenu i odprowadzenie wód opadowych do rowu”

Miejsce i data składania ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, Sekcja ds. Zamówień Publicznych II piętro, do dnia 24-09-2019r. do godz. 9.00

Data otwarcia ofert:

Dnia 24-09-2019r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego, ul. Rybnicka 27, sala konferencyjna parter

Tryb przetargu:

Przetarg otwarty organizowany wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice

Wadium:

15 000,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

10% wartości umowy brutto przed jej podpisaniem

Termin realizacji zamówienia:

Cały przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie

  1. Roboty budowlane, na które Zamawiający posiada projekt wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 30.12.2019 roku,
  2. przekazanie zawiadomienia o zakończeniu  budowy wraz z potwierdzeniem właściwego Organu Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu - w terminie do 6 tygodni od daty zakończenia robót budowlanych
  3. przekazanie poświadczonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Gliwice mapy zasadniczej powykonawczej z nakładką S+E+U (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD) w terminie do dnia 29.02.2020 r. 

Kryterium oceny:

Cena – 100%

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

Pan Krystian Kijas – Dział Energetyczno – Mechaniczny – tel. 609-727-873  w godz. 700 - 1500

Pani Agnieszka Główka - Sekcja ds. Zamówień Publicznych, tel. (32) 428-44-79 w godz. 700 - 1500

Opis:

Oferenci mogą bezpłatnie pobrać Materiały Przetargowe pod adresem strony internetowej www.pwik.gliwice.pl

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres zamówienia określonego w Materiałach Przetargowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (równoważnych). Wykonawcy winni złożyć oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego

 

Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w Materiałach Przetargowych

 

Zamawiający ma możliwość prowadzenia z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu negocjacji dotyczących ceny oraz innych kryteriów oceny ofert

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z umową, której istotne postanowienia zawarte są w Materiałach Przetargowych

Załączniki:

 

Materiały Przetargowe R01/23/2019

Dokumentacja Projektowa

Odpowiedzi na pytania

Materiały Przetargowe R01/23/2019 -Załącznik nr 1

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyniku

 

w górę