PrzetargiAktualneTransport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków ZMIANA TERMINU II
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/663-transport-i-przetwarzanie-osadow-sciekowych-z-centralnej-oczyszczalni-sciekow-dalej-cos.html

Przetargi

10 września 2019

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

1.    Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul.   
       Rybnicka 47,44-100 Gliwice woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (0-32) 232-17-06, 
       e-mail:przetargi@pwik.gliwice.pl, bok@pwik.gliwice.pl
2.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Transport i przetwarzanie osadów 
       ściekowych z Centralnej Oczyszczalni  Ścieków (dalej: ”COŚ”) ul. T. Edisona 16 w 
       Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska - nr 01 48 2019.
3.    Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej
       Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach , ul. Tomasza Edisona 16 w ilości 16 000t/rok oraz z
       Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy ul. Łęgowska w ilości 500t/rok. Szczegółowy opis
       przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 9 do SIWZ.
4.    Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 443 000 EURO,
       prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z
       dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
       1986)
5.    Termin realizacji: od 1 grudnia 2019r. do 1 grudnia 2020r. lub do dnia wyczerpania
       kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr
       8 do SIWZ, w zależności od tego co nastąpi szybciej.
6.    Kryteria oceny ofert: cena - 100 %
7.    Wadium: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
8.    Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia
       14-10-2019r. do godz. 11.00.
9.    Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem:            
       https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
10.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w 
         Gliwicach, ul. Rybnicka 27, dnia 14-10-2019r. godz. 12.00.
11.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
        dnia 06-09-2019r.

ZMIANA TERMINU

Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia
17-10-2019r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w 
Gliwicach, ul. Rybnicka 27, dnia 17-10-2019r. godz. 12.00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
dnia 02-10-2019r.

ZMIANA TERMINU II

Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia
31-10-2019r. do godz. 09.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w 
Gliwicach, ul. Rybnicka 27, dnia 31-10-2019r. godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
dnia 16-10-2019r.


Uwagi:
Kontakt z Zamawiającym następuje poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej do dnia: 31-10-2019r. do godz. 09.00.
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie dokumentu: Agnieszka Główka, tel. (32) 428-44-79.

 

w górę