PrzetargiAktualneOdbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/662-odbior-i-transport-oraz-przetwarzanie-odpadow.html

Przetargi

06 września 2019

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul.     Rybnicka 47, 44-100 Gliwice woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (0-32) 232-17-06, e-mail: przetargi@pwik.gliwice.pl, bok@pwik.gliwice.pl


2.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w          Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach. - nr 01 49 2019.


3. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO)  na terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach. Zamawiający nie zezwala na składowanie przedmiotu zamówienia na składowiskach odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 6 –Wzór Umowy oraz nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.
4.Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części 1;2:
Część 1: Odbiór, transport i przetwarzanie skratek (19 08 01) z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, SZO na terenie COŚ w Gliwicach oraz przepompowni ścieków.
Część 2: Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów z lagun (z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych – kod odpadu 20 03 06).


5. Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 443 000 EURO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)


6. Termin realizacji: od 15 listopada 2019r. do 15 listopada 2020r. lub do dnia wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w zależności od tego co  nastąpi szybciej.


7. Kryteria oceny ofert: cena - 100 %


8. Wadium:
        dla części 1: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
        dla części 2: 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)


9. Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia 10-10-2019r. do godz. 11.00.


10.    Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.


11.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjna parter w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, dnia 10-10-2019r. godz. 12.00.


12.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 03-09-2019r.

Uwagi:
Kontakt z Zamawiającym następuje poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej do dnia: 10-10-2019r. do godz. 11.00.
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie dokumentu: Agnieszka Główka, tel. (32) 428-44-79.


 

w górę