PrzetargiAktualneDostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk samochodów dostawczych do 3,5 t typu VAN ZMIANA TERMINU II
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/661-dostawa-fabrycznie-nowych-dwoch-sztuk-samochodow-dostawczych-do-35-t-typu-van-zmiana-terminu.html

Przetargi

05 września 2019

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

1.    Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47,
        44-100 Gliwice woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (0-32) 232-17-06, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl, przetargi@pwik.gliwice.pl
2.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk samochodów dostawczych do 3,5 t typu VAN - nr 01 47 2019.
3.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk samochodów dostawczych do 3,5 t typu VAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1 i 7 do SIWZ.
4.    Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 443 000 EURO, prowadzone
        w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
5.    Termin realizacji: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie  wskazanym w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż do 20.12.2019r
6.    Kryteria oceny ofert:

Nr    Kryterium i waga
1.    Cena - waga 80 % = 80 pkt
2.    Okres gwarancji i rękojmi - waga 20 % = 20 pkt

7.    Wadium: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
8.    Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia 11-10-2019r. do godz. 11.00.
9.    Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
10.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach,
        ul. Rybnicka 27, dnia 11-10-2019r. godz. 12.00.
11.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia
        30-08-2019r.

ZMIANA TERMINU

1.    Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia 
       18-10-2019r. do godz. 11.00.
2.    Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
3.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w 
       Gliwicach,ul. Rybnicka 27, dnia 18-10-2019r. godz. 12.00.
4.    Ogłoszenie o sprostowaniu zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12-09-2019r.
  ZMIANA TERMINU
1.    Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia 
       04-11-2019r. do godz. 11.00.
2.    Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
3.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w 
       Gliwicach,ul. Rybnicka 27, dnia 04-11-2019r. godz. 12.00.
4.    Ogłoszenie o sprostowaniu zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 17-10-2019r.
Uwagi:
Kontakt z Zamawiającym następuje poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej do dnia: 04-11-2019r. do godz. 11.00.
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie dokumentu: Agnieszka Główka, tel. (32) 428-44-79.

w górę