PrzetargiAktualneDostawa czterech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych do 3,5t typu furgon
http://pwik.gliwice.pl//aktualne/656-dostawa-czterech-sztuk-fabrycznie-nowych-samochodow-dostawczych-do-35t-typu-furgon.html

Przetargi

21 sierpnia 2019

https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwicehttps://platformazakupowa.pl/pwik_gliwicehttps://platformazakupowa.pl/pwik_gliwicehttps://platformazakupowa.pl/pwik_gliwiceINFORMACJA O ZAMÓWIENIU

 

1.      Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice woj. śląskie, pow. m. Gliwice, tel. (0-32) 232-17-06, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl, przetargi@pwik.gliwice.pl

2.      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych do 3,5t typu furgon - nr 01 27 2019.

3.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych do 3,5t typu furgon. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1 i 7 do SIWZ.

4.      Postępowanie o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 443 000 EURO, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

5.      Termin realizacji: Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie  wskazanym w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż do 20.12.2019r

6.      Kryteria oceny ofert:

 

Nr

Kryterium i waga

1.

Cena - waga 90 % = 90 pkt

2.

Okres gwarancji i rękojmi - waga 10 % = 10 pkt

 

7.      Wadium: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

8.      Miejsce i termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice do dnia 26-09-2019r. do godz. 11.00.

9.      Dokumentacja zamówienia do pobrania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.

10.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjnej parter w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 27, dnia 26-09-2019r. godz. 12.00.

11.    Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia
19-08-2019r.

 

Uwagi:

Kontakt z Zamawiającym następuje poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ogłoszenie powinno być zamieszczone na stronie internetowej do dnia: 26-09-2019r. do godz. 11.00.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie dokumentu: Agnieszka Główka, tel. (32) 428-44-79.

 

 

 

w górę